اعضای هیات علمی

حمید حاجیان پور

حمید حاجیان پور

حمید حاجیان پور    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روابط خارجی ایران از اسلام تا صفویه 120371111 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
عثمانی 120379991 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کلیات تاریخ فرهنگ و تمدن ایران 120346031 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کلیات تاریخ ایران دوره اسلامی 120346021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
تاریخ تحولات سیاسی ...ایران ازآغازدوره قاجارتاانقلاب مشروطیت 120331261 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1800) 1400/10/24 (1000 - 1200) ترم اول 1140
تاریخ تحولات سیاسی... در دوره صفویان 120331241 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/17 (1600 - 1800) ترم اول 1140
روابط خارجی ایران از اسلام تا صفویه 120371111 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
عثمانی 120379991 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
کلیات تاریخ فرهنگ و تمدن ایران 120346031 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
کلیات تاریخ ایران دوره اسلامی 120346021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
تاریخ تحولات سیاسی ...ایران ازآغازدوره قاجارتاانقلاب مشروطیت 120331261 4 1 نامشخص (0000 - 0000) 13991
تاریخ تحولات سیاسی... در دوره صفویان 120331241 4 1 نامشخص (0000 - 0000) 13991
تاریخ عثمانی وخاورمیانه 120331371 2 1 نامشخص (0000 - 0000) 13991
نمایش 13 نتیجه
از 1