ارتقای مرتبه آقای دکتر محمود رضایی دشت ارژنه به استادی

ارتقای مرتبه آقای دکتر محمود رضایی دشت ارژنه به استادی

انتشار کتاب «مقدمه ای بر مبانی درست خوانی متن در زبان فارسی»

انتشار کتاب «مقدمه ای بر مبانی درست خوانی متن در زبان فارسی»

انتشار کتاب «کتاب عروس حضرت قرآن (درآمدی بر قرآن شناسی عرفانی و هندسی عرفانی زبان قرآن»

انتشار کتاب «کتاب عروس حضرت قرآن (درآمدی بر قرآن شناسی عرفانی و هندسی عرفانی زبان قرآن»

ارتقای مرتبه آقای دکتر یوسف نظری به دانشیاری

ارتقای مرتبه آقای دکتر یوسف نظری به دانشیاری

بزرگداشت روز حافظ

بزرگداشت روز حافظ

ارتقای مرتبه آقای دکتر علیرضا احمدی به استادی

ارتقای مرتبه آقای دکتر علیرضا احمدی به استادی

ارتقای مرتبه آقای دکتر موسی عربی به دانشیاری

ارتقای مرتبه آقای دکتر موسی عربی به دانشیاری

دکتر سید حسین مرعشی به عنوان رئیس بخش زبان و ادبیات عربی منصوب شد

دکتر سید حسین مرعشی به عنوان رئیس بخش زبان و ادبیات عربی منصوب شد

ارتقای مرتبه خانم دکتر زهرا علی مراد به دانشیاری

ارتقای مرتبه خانم دکتر زهرا علی مراد به دانشیاری

دومین سالگرد درگذشت استاد فرزانه دکتر مهرزاد منصوری

دومین سالگرد درگذشت استاد فرزانه دکتر مهرزاد منصوری

تسلیت درگذشت استاد فرهیخته دکتر لطف اله یارمحمدی

تسلیت درگذشت استاد فرهیخته دکتر لطف اله یارمحمدی

مدرسه تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

مدرسه تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

فراخوان جایزه دکتر محمد قریب

فراخوان جایزه دکتر محمد قریب

سامانه پشتیبانی مرکز فناوری

سامانه پشتیبانی مرکز فناوری

از تل آجری تا سایت موزه دروازه پردیس پارسه

از تل آجری تا سایت موزه دروازه پردیس پارسه

ارتقای مرتبه خانم دکتر سمیرا ساسانی به دانشیاری

ارتقای مرتبه خانم دکتر سمیرا ساسانی به دانشیاری