کسب مقام دوم کنگره جهانی شعر مقاومت ازسوی عضو هیأت‌علمی بخش زبان و ادبیات فارسی

کسب مقام دوم کنگره جهانی شعر مقاومت ازسوی عضو هیأت‌علمی بخش زبان و ادبیات فارسی

ارتقای مرتبه آقای دکتر سید حسین مرعشی به دانشیاری

ارتقای مرتبه آقای دکتر سید حسین مرعشی به دانشیاری

روند درج مطالب بر روی سایت دانشکده

روند درج مطالب بر روی سایت دانشکده

انتشار شماره 11 مجله «دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها»

انتشار شماره 11 مجله «دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها»

انتصاب خانم دکتر معصومه دهقان به سمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب خانم دکتر معصومه دهقان به سمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب دکتر یوسف نظری به سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب دکتر یوسف نظری به سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ارتقای مرتبه آقای دکتر دانش محمدی به دانشیاری

ارتقای مرتبه آقای دکتر دانش محمدی به دانشیاری

انتصاب دکتر موسی عربی به معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب دکتر موسی عربی به معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سوگ‌یاد چهلمین روز پرواز زنده‌یاد استاد «دکتر اکبر نحوی»

سوگ‌یاد چهلمین روز پرواز زنده‌یاد استاد «دکتر اکبر نحوی»

انتشار شماره 8 مجله دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها

انتشار شماره 8 مجله دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها

انتشار شماره 10 مجله «دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها»

انتشار شماره 10 مجله «دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها»

کسب مقام اول جشنواره ی شعر سردار سربداران

کسب مقام اول جشنواره ی شعر سردار سربداران

استاد فرزانه دکتر اکبر نحوی درگذشت

استاد فرزانه دکتر اکبر نحوی درگذشت

ارتقای مرتبه آقای دکتر محمود رضایی دشت ارژنه به استادی

ارتقای مرتبه آقای دکتر محمود رضایی دشت ارژنه به استادی

انتشار کتاب «مقدمه ای بر مبانی درست خوانی متن در زبان فارسی»

انتشار کتاب «مقدمه ای بر مبانی درست خوانی متن در زبان فارسی»

انتشار کتاب «کتاب عروس حضرت قرآن (درآمدی بر قرآن شناسی عرفانی و هندسی عرفانی زبان قرآن»

انتشار کتاب «کتاب عروس حضرت قرآن (درآمدی بر قرآن شناسی عرفانی و هندسی عرفانی زبان قرآن»