جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

کارشناسی:  زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد:  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودک و نوجوان - ادبیات مقاومت

دکتری:  زبان و ادبیات فارسی حماسی - زبان و ادبیات فارسی عرفانی - زبان و ادبیات فارسی غنایی

کارشناسی:  زبان و ادبیات انگلیسی - زبان شناسی

کارشناسی ارشد:  زبان و ادبیات انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی - زبان‌شناسی: زبان‌شناسی همگانی - فرهنگ و زبان‌های باستانی - آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان

دکتری:  ادبیات انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی - زبان‌شناسی

کارشناسی:  تاریخ

کارشناسی ارشد:  تاریخ اسلام - تاریخ ایران بعد از اسلام - ایران شناسی

دکتری:  تاریخ اسلام - تاریخ ایران بعد از اسلام

کارشناسی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

کارشناسی ارشد

دکتری

کارشناسی:  زبان و ادبیات عربی

کارشناسی ارشد:  زبان و ادبیات عربی

دکتری: