امکانات

یک مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

یک مرکز بین المللی آموزش زبان انگلیسی، دارای مجوز برگزاری آزمونهای تافل و جی-آر-ای

سه آزمایشگاه مجهز زبان

چهار انجمن علمی دانشجویی فعال