مدیریت

ریاست دانشکده

دکتر فرخ حاجیانی 

شماره تماس: 07136134209

دورنگار: 07136134209

(بر اساس ساختار اداری، این دانشکده سه معاونت دارد و امور اداری و مالی را ریاست دانشکده تمشیّت می‌کند.)

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر خیراله محمودی

شماره تماس: 07136134201

دورنگار: 07136269225

 

معاونت پژوهشی

دکتر علیرضا احمدی

شماره تماس: 07136134205

دورنگار: 07136269225

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر محمد مرادی

شماره تماس: 07136134203

دورنگار: 07136269225