رئیس دانشکده

دکتر رحمان صحراگرد 

(عضو هیات علمی بخش زبانهای خارجی و زبان شناسی)

Rahman Sahragard

Dean of the School of Literature and Humanities

Editor- in- chief of the Journal of Teaching Language Skills

rsahragard@rose.shirazu.ac.ir

رحمان صحراگرد متولد سال 1338 در شیراز، دانش آموخته کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز(سال 1367)، ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت مدرس (سال 1370)  و دکتری زبانشناسی کاربردی از دانشگاه لستر انگلستان (سال 1379) بوده و در حال حاضر با 27 سال سابقه استخدامی رسمی، استاد پایه 27 دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شیراز است.

وی تاکنون راهنمایی و مشاوره 208 رساله دکتری تخصصی و پایان نامه کارشناسی ارشد را به عهده داشته و بیش از 93 مقاله علمی - پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و بین المللی و بیش از 75 مقاله در همایش های ملی و بین المللی به چاپ رسانده است.

صحراگرد در حال حاضر عضو هیات تحریریه 3 مجله علمی پژوهشی با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فن آوری است. ایشان همچنین دوره سه ساله دوم سردبیری مجله آموزش مهارتهای زبانی دانشگاه شیراز را مدیریت می کنند.

رئیس بخش زبانهای خارجی و زبانشناسی دانشگاه شیراز به مدت 6 سال پیاپی، معاون پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شیراز به مدت 2 سال، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان فارس به مدت 2 سال و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز از دی 98 تا کنون از سوابق اجرایی وی است.

شرح وظائف آقای دکتر رحمان صحراگرد که طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه از تاریخ 24/9/98 به مدت دو سال به ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب گردیدند بدین شرح می باشد:

 1. تلاش در مورد بومی سازی علوم انسانی مطابق با ارشادات مقام معظم رهبری
 2. استفاده از نظریات اساتید محترم دانشکده به خصوص واگذاری اموری که مربوط به آنان می شود.
 3. رشد احترام متقابل و تکریم افراد اعم از اعضاء محترم هیأت علمی – کارکنان محترم و دانشجویان عزیز
 4. تلاش برای انجام فعالیت های بین رشته ای و بالا بردن سطح کیفی پژوهشها در سطح بین المللی
 5. تلاش مستمر در استفاده از تخصص اساتید محترم در قالب قراردادهای پژوهشی با خارج از دانشگاه و انجام پروژه های کاربردی
 6. استفاده از اساتید جوان در حوزه اجرائی
 7. ایجاد فضای با نشاط دانشجوئی
 8. تلاش در جهت رشد اخلاق گرائی در زمینه های آموزشی- پژوهشی و فرهنگی
 9. تلاش در جهت ایجاد رضایت شغلی و آرامش در محیط کار برای بالا بردن بهره وری کارکنان
 10. . شتاب بخشی به رشد تولیدات علمی و ارتباطات بیشتر بین المللی-ایجاد هماهنگی لازم بین مدیریت دانشگاه و مدیریت دانشکده به منظور پیشبرد بهتر امور اجرائی

 

Academic background

Degrees: Bachelor's degree in English Language and Literature from Shiraz University (1988), ELT Master's Degree from Tarbiat Modares University of Tehran (1991), PhD in Applied Linguistics from Leicester University, England (2000).

Articles published in scientific journals

In Persian

۱- فیاضی ع، صحراگرد ر، روشن ب، زندی ب (1394) بررسی تأثیر دوزبانگی و جنسیت بر هوش زبانی و هوش جستارهای زبانی :-

۲- فیاضی ع، صحراگرد ر، روشن ب، زندی ب (1393) مقایسه ی دانش زبان انگلیسی دانش آموزان دوزبانه ی استان خوزستان و دانش آموزان یک- مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد 10:69-96

۳- پهلوان نژاد م، صحراگرد ر، فلاحی ه (1388) بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشریات عصر مشروطه زبانشناسی و گویش های خراسان 1:51-73

In English

4. Saberi L, Sahragard R (2019) "Designing and Validating Teachers' Professional Development Scale: Iranian EFL Contexts in Focus " International Journal of Instruction 12:1609-1626

5. Meihami H, Husseini F, Sahragard R (2019) "Portfolio-based Writing Instruction as a Venue to Provide Corrective Feedback on EFL Learners' Writing Performance " Journal Of Modern Research In English Language Studies 5:119-137

6. Fatehi Rad N, Sahragard R (2019) "The Impact of the Participatory Aprroach on EFL learners' Language Proficiency with a Focus on Teachers'Perspective " Iranian Journal Of English For Academic Purposes 8:48-64

7. Rahimi S, Sahragard R (2019) "The Mismatch between EAP Teachers' Beliefs and Classroom Practices toward Formative Assessment in the EFL Context of Hormozgan " American Journal of Humanities and Social Sciences (AJHSS) 3:40-49

8. Kabgani S, Sahragard R (2019) "The evisceration of ‘truth': a cinematic-psychoanalytic entanglement with the notion of truth in education " Studies in the Cultural Politics of Education 0:1-13

9. Amiri F, Sahragard R (2018) "Is There a Place for Post-method Pedagogy in the Educational Context of Iran: Voices of EFL Teachers* " Journal of English Language Teaching and Learning 22:1-25

10. Fatehi rad N, Sahragard R (2018) "On the effect of participatory approach..... " REVELL-REVISTA DE ESTUDOS LITERARIOS DA UEMS 3:508-531

11. Samimi F, Sahragard R, Razmjoo S (2018) "On the Development of a Model of Discipline-specific Reading Strategies in the Context of Iranian EFL Learners " International Journal Of Foreign Language Teaching And Research 4:99-115

12. Yazdanpanah M, Sahragard R (2018) "Expert and Novice Iranian EFL Teachers' Professional Knowledge at Iranian Language Institutes and Universities " International Journal Of Foreign Language Teaching And Research 6:133-149

13. Saberi L, Sahragard R (2018) "The Knowledge-Base of Pre-Service and in-Service Iranian EFL Teachers in Teacher Education Programs " International Journal of Instruction 11:445-466

14. Soozandehfar S, Sahragard R (2017) "A Putative Model of Transformative Teaching Self " Applied Research On English Language 6:363-386

15. Sahragard R, Ahmadi A, Babaie Shalmani H (2017) "On Anthropomorphism in Technology-Enhanced Language Learning: Does Modality Matter in AgentBased Multimedia Instruction on L2 Idioms " Journal of Teaching Language Skills 35:123-160

16. Sahragard R, Rahimi S (2017) "Textbook Evaluation of Family and Friends Series Based on Teachers' Perspectives " journal of applied linguistics and language research 5:68-85

17. Yazdanpanah M, Sahragard R (2017) "A Comparison of Expert and Novice Iranian EFL Teachers' Procedural Knowledge in Iranian Language Institutes and Universities " Iranian Journal Of Applied Language Studies 9:203-244

18. Samimi F, Sahragard R (2017) "On the Validation of a Preliminary Model of Reading Strategy Using SEM: Evidence From Iranian ELT Postgraduate Students " Journal Of Research In Applied Linguistics 9:105-126

19. Sahragard R, Sadeghi M (2017) "Exploring Teachers' Role Identity among Iranian EFL Teachers: A Narrative-based Research " International Journal of Applied Linguistics and English Literature 6:11-0

20. Sahragard R, Zahed alavi S (2017) "Investigating the Predominant Levels of Learning Objectives in General English Books* " Journal of English Language Teaching and Learning 17:93-114

21. Farashaiyan A, MUTHUSAMY P, Hua Tan K, Sahragard R (2017) "The Praxis of Interlanguage Pragmatics Instruction in an EFL Context " 3L-language linguistics literature-the southeast asian journal of english l anguage studies 23:89-111h

22. Sahragard R, Rasti A (2017) Making sense of EFL teacher agency: Insights from an Iran case study Journal of English Language Teaching and Learning 9:145-168

23. Sahragard R, Farangi M (2017) An investigation of curriculum genre using Rose (2014) pedagogic exchange model RALS 8:262-271

24. Hajizadeh R, Sahragard R, Ahmadi A (2017) USING LEXICAL BUNDLES IN DOCTORAL DISSERTATIONS WRITTEN BY ARAB AND IRANIAN EFL LEARNERS AND ENGLISH NATIVE SPEAKERS PONTE International Scientific Researchs Journal 73:115-148

25. Ahmadi A, Sahragard R, Babaie Shalmani H (2017) Anthropomorphism – matters or not? On agent modality and its implications for teaching English idioms and design decisions Computer Assisted Language Learning 30:149-172

26. Ebrahimi F, Sahragard R (2017) Teachers' Perceptions of the New English Textbooks in Iranian Junior High Schools The journal of Asia TEFL 14:355-363

27. Akbarpoor L, Sahragard R (2016) Pedagogy of Possibility for EFL Learners: Principles, Application, and Course Development Applied Research on English Language 4:1-24

28. Sahragard R, Sabourian Zadeh N, Ahmadi M (2016) Using hedges in research articles of applied linguistics: Native and non-native patterns Journal of Modern Languages 26:95-121

29. Sahragard R, Meihami H (2016) An Investigation into Research Methodology and Research Orientation of the Studies Published in Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languag Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages 5:121-140

30. Sadeghi M, Sahragard R (2016) A Questionnaire and Model of Role Identity for Iranian English Language Teachers: A Structural Equation Modeling Journal of Language Teaching and Research 7:1153-1163

31. Suleimany E, Sahragard R (2016) An Investigation into the Educational Philosophy and Spirituality of Iranian EFL Teachers Indonesian Journal of EFL and Linguistics 1:113-127

32. Dabiri A, Rashidi N, Saadat M, Sahragard R, Alimorad Z (2016) Textual and intertextual analysis of the Iranian EFL undergraduates' types of English reading towards developing a careful reading framework Journal of teaching language skills 7:29-55

33. Sahragard R, Ahmadi A, Babaie Shalmani H (2016) On Anthropomorphism in Technology-Enhanced Language Learning: Does Modality Matter in AgentBased Multimedia Instruction on L2 Idio Journal of Teaching Language Skills 35:123-160

34. Sahragard R, Meihami H (2016) A Diachronic Study of the Information Provided by the Research Titles in the Journals of Applied Linguistics Scientometrics 108:1315-1331

35. Sahragard R, Khajavi Y, عباسیان (2015) Field of study, learning styles, and language... Innovation in Language Learning and Teaching 8:1-17

36. Ahmadi A, Darabi bazvand A, Sahragard R, Razmjoo S (2015) Investigating the Validity of PhD Entrance Exam of ELT in Iran in light of Argument-Based Validity and Theory of Action The Journal of Teaching Language Skills 7:1-37

37.  Safari, P., Sahragard, R. (2015) Iranian EFL Teachers' Challenges with the New ELT Khazar Journal of Humanities and Social Sciences 18:65-88

38. Sahragard R, کوشکی , میری , Mahmoudi largani F (2015) The metacognotive awareness questionnaireGlobal Journal of Foreign language Teaching 5:102-113.

39. Safari P, Sahragard R (2015) Recasts in language classroom discourse The new English Teacher 9:46-72

40. Sahragard R, Hosseini S (2015). Discursive enactment of power in iranian medical esp classrooms   international journal of english language, literature 2:116-127

41. Mirsanjari Z, Sahragard R (2015) Discourse Analysis of four Iranian newspapers Journal of Research in Applied Linguistic Studies (RALS) 6:255-266

42. Soozandehfar S, Sahragard R (2015) Sociocultural Identity Development Scaffolded by CollaborationConducive Strategies: A Case of an Iranian EFL Writing Class Journal of English language teaching and learning 15:125-156

43. Sahragard R, Moghadam M (2015) A Discourse Analysis of President Rouhani's De Facto Inaugural Studies in English Language Teaching 3:237-251

44. Homayounzadeh M, Sahragard R (2015) An Intercultural Approach to Textbook Evaluation: A Case of International Journal of Applied Linguistics & English Literature 4:198-208

45. Sahragard R, Baharloo A, Razmjoo S (2014) Practicality of Critical Pedagogy from Iranian EFL Instructors' Viewpoints: A Cross Sectional Study International journal of critical pedagogy 5:178-193

46. Sahragard R, حیدری (2014) How much mediation in Gifted Education International 30:1-11

47. Moiinvaziri M, Sahragard R (2014) English vocabulary learning of Iranian university International Journal of Instructional Technology and Distance Learning 10:3-18

48. Souzandehfar M, Saadat M, Sahragard R (2014) The Significance of Multimodality/Multiliteracies in Iranian EFL Learners' Meaning-Making Process Iranian Journal of Applied Linguistics (IJAL) 17:115-143

49. Sahragard R, Razmjoo S, Baharloo A (2014) The Practicality of Critical Pedagogy from Iranian EFL Instructors' Viewpoints: A Cross Sectional Study International Journal of Critical Pedagogy 2:178-193

50. Sahragard R, Rakhshandehroo F, Izadpanah M (2014) On the Iranian Language Learners' Reaction to Learning English Cultural Elements Procedia 98:1631-1640

51. Sahragard R, MAVADDAT R, Ramezani S, Safavian M (2014) Investigating The Implementation Of interjections Procedia 98:1621-1630

52. Sahragard R, Mallahi O (2014) Relationship between Iranian EFL Learners' Language learning styles and Procedia 98:1611-1620

53. Sahragard R, Ansaripour E (2014) Demotivating and Remotivating Factors among MA Students of TEFL: An Iranian Case International Journal of Society, culture, and language 2:88-105

54. Shahsavani S, Shahsavar Z, Sahragard R (2014) ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WILLINGNESS TO COMMUNICATE International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World 5:57-67

55. Sahragard R, Rasti A (2014) Metaphors we (De)Legitimize by: Patterns of Metaphor Use in International Journal of Applied Linguistics & English Literature 3:90-96

56. Sahragard R, Zolfaghari Erdechi F (2014) Monitoring "Testing Language Skills: From Theory to Practice" from the Perspective of Assessment Literacy. International journal of research in education methodology 6:815-823

57. Alimorad Z, Sahragard R (2014) Inflating and Persuading in the Discussion Sections of NSs' vs. PSs' Academic Research. The Iranian EFL Journal 8:82-100

58. Fayyazi A, Sahragard R, Roshan B, Zandi B (2013) bilingual and monolingual differences on selfestimates International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World 4:513-533

59. Sahragard R, Alimorad Z (2013) Demotivating factors affecting Iranian high school students' English learning Researching cultures of learning :308-327

60. Sahragard R, Rasti A (2013) APPLICATION OF READER RESPONSE THEORY International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World 4:247-255

61. Sahragard R, Owliya ee S (2013). Error treatment by experienced and inexperienced iranian efl teachers of writing. Educational research international 2:55-75

62. Sedighi S, Sahragard R (2013) The Effect of Lexical Collocational Density on the Iranian EFL Learners' Reading Comprehension Journal of Language Teaching Skills 5:111-136

63. Sahragard R, Kushki A, Ansari E (2013) The appication of corpora in teaching grammar: the case of English relative clause Journal of PAAL 17:79-93

64. Makki M, Sahragard R (2012) The ideology of Iranian national television in news presentation: A critical discourse analysis perspective. The Journal of Applied Linguistics 5:163-191

65. Alimorad Z, Sahragard R (2012) Inflating and persuading in the discussion section of NSs' vs. PSs' academic research articles Iranian EFL Journal 8:82-100

66. Rasti A, Sahragard R (2012) Actor analysis and action delegitimation of the participants involved in Iran's nuclear power contention Discourse & Society 23:1-20

67. Dehghan F, Sahragard R (2012). Ideology and academic discourse: the case of iranian efl students Modern Journal of Language Teaching Methods 2:34-41

68. Soozandehfar S, Sahragard R (2011) A textbook evaluation of speech acts and language functions in Top-notch series Theory and Practice in Language Studies 12:1831-1838

69. Sahragard R, Baharloo A, Soozandehfar S (2011) A closer look at the relationship between academic achievement and language proficiency Theory and Practice in Language Studies 12:1740-1748

70. Sahragard R, Javanmardi F (2011) English Speech Act of Refusals among Iranian EFL learners Cross-Cultural Communication 7:181-198

71. Sahragard R, Sadighi F, Abbasi Bagherianpur A (2010) The role of conceptualization agent in overpassivization of English unaccusatives in Iranian English majors Journal of Language Teaching Skills 2:141-162

72. Sahragard R, دواتگرزاده (2010) The representation of social actors in the interchange third edition series: A critical Discourse Analysis Journal of Teaching Language Skills 2:67-89

73. Sahragard R, Sadighi F (2009) Listening Comprehension and Foreign Language Anxiety Iranian EFL Journal 3:137-152

74. Sahragard R (2008) The effects of phonological features on Iranian EFL learners' listening comprehension Journal of PAAL 11:115-130

75. Sahragard R (2008) Vocabulary learning can be fun California Linguistic Notes 33:1-33

76. Sahragard R (2006) A Critical Analysis of Learning and Teaching Goals in Gardner's Theory of Attitudes and Motivation Asian EFL journal 8:151-191

77. Sahragard R (2005) Polite Forms in Contrast Journal of PAAL 7:281-297

78. Sahragard R (1396) A Putative Model of Transformative Teaching Self Applied Research on English Language 6:363-383

79. صمیمی , Sahragard R, Razmjoo S (1395) On the Development of a Model of Discipline-specific Reading Strategies in the International journal of foreign 4:99-115

80. Sahragard R, Meihami H (1395) An Investigation into Research Methodology and Research Orientation of the Studies Published in Teaching Persian to Speakers of Other Languages Journal of Teaching Persian Language to Non-Persian Speakers 5:124-144

81. Zahed alavi S, Sahragard R (1395) Investigating the Predominant Levels of Learning Objectives in General English Books Produced by Native and Non-Native Iranian Speakers Journal of English Language 17:93-114

82. Dabiri A, Rashidi N, Saadat M, Sahragard R, Alimorad Z (1394) TEXTUAL AND INTER-TEXTUAL ANALYSES OF The Journal of Teaching Language Skills 7:29-55

83. Akbarpour L, Sahragard R (1394) Pedagogy of Possibility for EFL Learners: Principles, Application, and A p p l i e d R e s e a r c h o n E n g l i s h L a n g u a g e 4:1-24

84. Rezvani R, Riazi A, Sahragard R (1390) Translation Quality assessment: Assessing concept or construct? translation studies 33:61-77

85. یزدانپناه , Sahragard R, رحیمی (1389) The interplay of Locus of control and academic achievment.... Cypriot journal of Educational Sciences 5:181-202

86. Razmjoo S, Sahragard R (1389) On the Relationship between Multiple Intelligences, Vocabulary Learning Knowledge and Iranian EFL journal Quarterly 1:82-110

87. Sahragard R (1389) Fear of Success, Imposter Phenomenon, Academic Achievement, and Language Proficiency The Iranian EFL Journal Quarterly 1:6-35

88. Sahragard R, رحیمی , زارع مویدی (1389) An in-depth evaluation of the Interchange third edition series Porta Linguarum 13:55-74

89. Sahragard R, Rahimian J, Rahmani anaraki R (1389) The effects of changing the deletion direction and deletion ratio on the validity and reliability od C tests TELLSI 2:23-52

90. Sahragard R (1388) A comparative study ofL2 readers" performance on general purpose and academic purpose texts ESP World 22:1-13

91. Sahragard R (1383) Semantic Primitives in Persian مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 22:77-99

92. Sadighi F, Sahragard R (0) Listening Comprehension and Foreign Language Classroom Anxiety Iranian EFL journal Quarterly 1:137-0

 

Conferences

۱-میهمی ح، صحراگرد ر، حسینی ف "بررسی نقش مولفه های صمیمیت، طبقه اجتماعی و قدرت اجتماعی در ایجاد خشونت کلامی در میان دانش آموزان دبیرستانی " نخستین همایش ملی خشونت کلامی(1395)

۲-صحراگرد ر، شیرزادی م "تحلیل تقسیم بندی و بررسی کاربرد ..... " دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی(1392)

۳-صحراگرد ر، صحفی م "بررسی نقش جملات پرسشی در اقناع مشتری ....... " دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی(1392)

۴-صحراگرد ر "بازنمایی هویت شهروندان ایرانی مهاجر " دومین هم‌اندیشی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی(1391)

۵-صحراگرد ر، صدری م "بررسی زبانشناختی تشخص آایی .... " دومین همایش ملی نقد ادبی با رویکرد نشانه شناسی ادبیات(1391)

۶-صحراگرد ر، رخشنده رو ف "تاثیر تعامل فرهنگی بر یادگیری و آموزش زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم و خارجی " اولین کنفرانس سالانھ چالش ھا و ضرورت ھای توجھ به فرهنگ در کیفیت آموزش زبانهای خارجی(1391)

7-Kamjoo Z, Sahragard R "The Effect of Public vs. Private Feedback on Iranian EFL Students' Face in English Writing Skills " FIRST CONFERENCE ON PRACTICAL AND PEDAGOGICAL ISSUES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND LEARNING (2017)

8-Sahragard R, Rahimi S "Critical Discourse Analysis Of Football Reports: The case of Real Madrid official Websit " 2nd Conference on Modern approaches in humanities, .... (2017)

9-Tavakkoli Z, Sahragard R "The effect of song-based instruction on Iranian EFL learners' pragmatic awareness " 2nd Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing (2017)

10-Rasti A, Sahragard R "EFL textbook coverage of features .... " third international conference on language ..... (2015)

11-صمدی , بهاردوست , Sahragard R "The comparison of native English and Persian elementary school " A national conference on innovations in English language Teaching, Learning and Assessment (2015)

12-Safari P, Sahragard R "Recasts in interactional classroom discourse: A comparison between two communication-based Iranian EFL classroom " The 12th international TELLSI conference (2015)

13-Sahragard R, Mavaddat R, Ramezani S, Safavian M "Investigating The Implementation Of interjections " International Conference on Current Trends in ELT (2014)

14-Sahragard R, RAKHSHANDEHROO F, Ali M "On the Iranian Language Learners' Reaction to Learning " International Conference on Current Trends in ELT (2014)

15-Sahragard R, Mallahi O "Relationship between Iranian ...... " International conference on current trends in ELT (2014)

16-Sahragard R, Muhammadineku H "Does Scaffolding Mature with Time: Experienced Versus Novice EFL Teacher Talk " The 11th TELLSI conference (2013)

17-Sahragard R, Yazdanpanahi S "Engagement Markers In The Classroom Practice Of Iranian ELF Teachers " The 11th TELLSI conference (2013)

18-Sahragard R, موسوی "Iranian Tefl context as a ..... " Inernational conference on current trends in ELT (2013)

19-Babaee H, Sahragard R "On the SWOT analysis of the English ..... " International conference on current trends in ELT (2013)

20-Daneshvar R, Sahragard R "A cross-sex investigation of .... " The Second National Conference on Language, Discourse and Pragmatics (2013)

21-Kargar A, Sahragard R "Investigating the effect of metapragmatic ...... " The Second National Conference on Language, Discourse and Pragmatics (2013)

22-Sahragard R, Rasti A "Metaphors we (de) legitimize by ........ " The Second National Conference on Language, Discourse and Pragmatics (2013)

23-Sahragard R, Ansari E, Kushki A "The representation of male and female social actors in American English file series " The Second National Conference on Language, Discourse and Pragmatics (2013)

24-Shojaee F, Sahragard R "The Effect of Risk-Taking on Translation Quality of English " The 1st conference on language learning and teaching (2012)

25-Shoja-ee F, Sahragard R "The effect of risk taking on translation ..... " The 1st conference on language learning and teaching (2012)

26-Sahragard R, Barabadi E, Arfae A "Obstacles to being critical in ELT ..... " The 1st conference on language learning and teaching (2012)

27-Sahragard R, احمدنیای مطلق , REZAEE A "A texbook evaluation on Interchange ..... " The first international interdisciplinary conference on Art language and technology (2012)

28-Sahragard R, نظری "Analysis of Cohesive Devices in EFL learners' writing " Tri-Tesol (2011)

29-Sahragard R, Mirshojaee S "Reading Comprehension Passages of Iranian General English Books " 3rd International Conference on Applied Research in Language Studies (1394)

30-Sahragard R, Meihami H "Research Titles in Applied Linguistics Journals: The Information Trends " 3rd International Conference on Applied Research in Language Studies (1394)

31-Kheradmand saadi Z, Sahragard R "A sociocultural analysis of discussion-based oral feedbacks on writing tasks " 3rd International Conference on Applied Research in Language Studies (1394)

32-بابایی , Sahragard R "Challenging trends: comparability of ..... " New trends & criticisms in English .... (1394)

33-Sadeghi M, Sahragard R "A critical classroom discourse .... " New trends & criticisms in English .... (1394)

34-Sahragard R "New directions for research methodology in ELT " New trends & criticisms in English .... (1394)

35-Sahragard R, Pourjafarian N "Professional development of foreign language.... " 2nd conference on interdisciplinary approaches to language .... (1394)

36-Khajavi Y, Sahragard R "Discourse Analysis of 2012 U.S. Elections Speeches: Rhetorical and Persuasive Strategies " LPD 2015 (1394)

37-Rasti A, Sahragard R "EFL textbook coverage of conversational grammar " LPD 2015 (1393)

38-Sahragard R, Rasti A "Contribution of the literary critic to foreign language teaching " The first conference on language teaching, literature and translation (1393)

39-Sahragard R, Mousavi S "(In)applicability of post method principles in Iranian High Schools " The first national conference on Issues in English Literature and Language Teaching (1391

 

Books

۱-صحراگرد ر "تحلیل گفتمان انتقادی " چاپ اول (1386) جنگل تهران

۲-صحراگرد ر "نگران نامه نگاری هستید؟ مشکلی نیست " چاپ اول (1387) جنگل تهران

۳-صحراگرد ر، کبگانی س "نشانه شناسی اجتماعی از نظریه تا کاربرد " چاپ اول (1392) مارلیک تهران

۴-صحراگرد ر، حیدریه م، منصوریان س، همایون م، مهریزی لنگری م "چگونه لقمه را در دهان زبان آموزان بگذاریم؟ " چاپ اول (1394) مولف بوشهر

5-Sahragard R, Fayyazi A "Word formation in Persian " چاپ اول (1391) حافظ شیراز

6-Sahragard R, آغشته , سعیدی "Essentials for General English " چاپ اول (1394) واژگان سیرنگ گرگان

7-Sahragard R, خرم , محمدی , Mirsalari S "Hone your reading comprehension skill " چاپ اول (1394) یقظه قم

8-Sahragard R, Heydariyeh M, Mansoorian S "The book of punctuations " چاپ اول (1394) مولف بوشهر

9-Hosseini S, Sahragard R, Pourjafarian N "A reader's guide to English and American literature: book 1: a critical " چاپ اول (1395) زبانکده کلام شیراز

10-Sahragard R, علیمراددست خضر "Researching cultures of learning " چاپ اول (2013) Palgrave Mcmillan انگلستان

بر اساس ساختار اداری، این دانشکده سه معاونت دارد و امور اداری و مالی را ریاست دانشکده عهده دار هستند.

رؤسای پیشین

رؤسای پیشین دانشکده

دکتر فرخ حاجیانی

بخش زبان های خارجی و زبانشناسی

دکتر شاهرخ محمدبیگی

بخش زبان و ادبیات فارسی

دکتر جلال رحیمیان

بخش زبان های خارجی و زبانشناسی

 

 1. شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده.

زمان برگزاری: چهارشنبه ها ساعت 10-8 (یک هفته در میان).

اعضای شورا: هیأت رئیسه دانشکده و رؤسای بخش ها.

 

 1. شورای برنامه ریزی درسی دانشکده.

زمان برگزاری : براساس موارد تقاضا.

 اعضاء شورا:

دکتر مرادی (عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی)

دکتر صیادکوه (عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی)

دکتر علیرضا احمدی (عضو هیأت علمی بخش زبان های خارجی و زبان شناسی)

دکتر سیدفضل اله میرقادری (عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات عربی)

دکتر عبدالرسول خیراندیش (عضو هیأت علمی بخش تاریخ)

خانم مینو فلاحی

انجام کلیه امور مربوط به ریاست دانشکده اعم از تایپ، تشکیل جلسات، ارباب رجوع و...تایپ نامه های امور اداری و امور حسابداری و انجام کلیه امور پرونده های تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشکده و دانشگاههای بیرون از دانشگاه و انجام کلیه امور متقاضیان استخدام اعضای هیأت علمی، صدور احکام برای کلیه اعضای هیات علمی، معاونین و کارکنان دانشکده

شماره تماس: 07136134209

دورنگار: 07136134209

آدرس: شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه 7