کارشناسی


کارشناسی ارشد


دکترا


خانم مهین رضایی

رئیس اداره آموزش دانشکده

شرح وظایف:

 • نظارت و هماهنگی امور آموزشی دانشکده
 • ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و انجام کلیه مکاتبات مرتبط با آموزش
 • نظارت و هماهنگی با کارشناسان آموزشی بخش ها
 • هماهنگی آموزش دانشکده با واحدهای دیگر دانشگاه
 • انجام مرحله آموزشی ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
 • برنامه ریزی و انجام امور مرتبط با جلسات بررسی پرونده اعضای هیأت علمی پیمانی
 • انجام امور مرتبط با تأییدیه های تحصیلی.
 • برنامه ریزی و آماده سازی امور مرتبط با شورای برنامه ریزی درسی دانشکده

خانم مرصع شکری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری جلسات شورای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و تنظیم صورت جلسات
 • تعیین نماینده تحصیلات تکمیلی جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین تعیین نماینده تحصیلات تکمیلی جلسات مصاحبه دکتری و آزمون های جامع
 • بررسی پایان نامه و رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 • انجام کلیه مکاتبات مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پاسخگوئی به سؤالات آنان
 • هماهنگی برگزاری آزمون های جامع دکتری و جلسات مصاحبه دکتری

خانم سمیرا حسینی

مسؤول دفتر معاونت آموزشی و کارشناس روابط عمومی

شرح وظایف:

 • تایپ کلیه نامه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • تایپ نامه های شورای کارکنان دانشگاه (مربوط به آقای عباسی)
 • تایپ 50 درصد از نامه های دبیرخانه دانشکده
 • هماهنگی جهت انجام جلسات آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شورای برنامه ریزی درسی دانشکده
 • تایپ صورتجلسه های آموزشی، تحصیلات تکمیلی، تغییر نمره و شورای برنامه ریزی درسی
 • پاسخگویی به تلفن های مربوطه
 • اسکن صفحات صورتجلسات آموزشی و تحصیلات تکمیلی، آزمون مصاحبه دکتری روزانه و بین الملل و ...
 • همکاری در مراسم دانش آموختگی
 • شماره گیری تلفن هایی که رییس محترم به اینجانب واگذار می نماید.
 • پیگیری بخشنامه هایی که رییس محترم به اینجانب واگذار می نماید.
 • همکاری در انجام و ارسال تأییدیه تحصیلی
 • تایپ جلسات اعضای هیأت علمی پیمانی دانشکده

اطلاعات کارمندان

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

ایمیل

شماره تلفن مستقیم

شماره فکس

شماره داخلی

1

مهین رضایی

رییس اداره آموزش دانشکده

ozmin92@gmail.com

07136460172

07136269225

4251

2

مرصّع شکری

کارشناس مسئول آموزش، پژوهشی  و تحصیلات  تکمیلی دانشکده

Shokri255@yahoo.com

07136467202

07136269225

4205

3

سمیرا حسینی

مسؤول دفتر معاونت آموزشی و کارشناس روابط عمومی

samira.hosseini@saadi.shirazu.ac.ir

07136269223

07136269225

4201