تماس با دانشکده

شماره تلفن دفتر ریاست: 07136269222

شماره نمابر: 07136269225