تاریخچه

دانشکده «ادبیات و علوم انسانی» از قدیمی ترین و زایاترین دانشکده های دانشگاه شیراز است.

1333: تاسیس دانشکده تحت عنوان «دانشکده ادبیات و علوم»، و در قالب یک بخش به نام ادبیات و زبان فارسی و انگلیسی

1341: تشکیل دو بخش مستقل «زبان و ادبیات فارسی» و «زبان و ادبیات انگلیسی»

1341: تشکیل بخش قتصاد و مدیریت بازرگانی 

1342: تأسیس بخش تاریخ

1344: تشکیل بخش عمران ملی

1352: تآسیس رشته جامعه شناسی 

1353: تاسیس رشته های جمعیت شناسی (تبدیل به بخش برنامه ریزی و جامعه شناسی)

1353: تشکیل بخش «علوم کتابداری و اطلاع رسانی» با ایجاد اولین دوره آموزشی مصوب در سطح کارشناسی ارشد

1357: تفکیک دانشکده «ادبیات و علوم» به دو دانشکده مجزا به نامهای «دانشکده ادبیات و علوم انسانی» و «دانشکده علوم»

1357: تبدیل بخشهای «اقتصاد» و «مدیریت بازرگانی» به دو بخش «اقتصاد» و «مدیریت و حسابداری»، با ایجاد رشته های «حسابداری» 

1357: تأسیس بخش معارف اسلامی (تغییر نام به بخش الهیات و معارف اسلامی)

1365: اضاقه شدن کتابخانه میرزای شیرازی به دانشکده

1382: تفکیک دانشکده به دو دانشکده «ادبیات و علوم انسانی» و «علوم اجتماعی»

1392: تفکیک بخش «الهیات و معارف اسلامی» و ارتقا به «دانشکده الهیات و معارف اسلامی»

1393: ارتقا رشته جغرافیا به بخشی مستقل

1396: انتقال رشته جغرافیا به دانشکده علوم اجتماعی

در حال حاضر دانشکده دارای بخشهای «تاریخ»، «زبان و ادبیات عربی»، «زبان و ادبیات فارسی» و «زبانهای خارجی و زبانشناسی» است.