اعضای هیات علمی

محمود رضایی دشت ارژنه

محمود رضایی دشت ارژنه

محمود رضایی دشت ارژنه    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شاهنامه و ادبیات عامیانه 120573171 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
فارسی عمومی 120531001 3 3 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
فارسی عمومی 120531001 3 10 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1130) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
متون حماسی فارسی 1 120573091 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
متون نظم (2) قسمت اول شاهنامه (1) 120534001 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
شاهنامه و ادبیات عامیانه 120573171 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
فارسی عمومی 120531001 3 3 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
متون حماسی فارسی 1 120573091 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
متون نظم (2) قسمت اول شاهنامه (1) 120534001 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1