اعضای هیات علمی

شکراله خاکرند

شکراله خاکرند

شکراله خاکرند    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هادانشجویان دکتری ساعت 11- 12 روزهای دوشنبه و سه شنبه 

دانشجویان کارشناسی ارشد ساعت 11-12 روز پنجشنبه

نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ صدر اسلام 120379921 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
فرهنگ و تمدن اسلامی 120379971 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کلیات تاریخ اسلام (سیره پیامبر (ص) و امامان) 120346011 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
زبان عربی(قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 120345041 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 120331031 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/24 (1400 - 1600) ترم اول 1140
سیره نبوی 120345411 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
تاریخ صدر اسلام 120379921 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
فرهنگ و تمدن اسلامی 120379971 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
ملل و نحل و تاثیر آنها در تحولات اجتماعی 120371061 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
کلیات تاریخ اسلام (سیره پیامبر (ص) و امامان) 120346011 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) 13991
زبان عربی(قرائت متون تاریخی به زبان عربی) 120345041 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 120331031 2 1 نامشخص (0000 - 0000) 13991
بررسی جنبشهای مردمی یکصدسال اخیرایران(به طور خاص انقلاب اسلامی) 120345051 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) 13991
سیره نبوی 120345411 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
نمایش 14 نتیجه
از 1