اعضای هیات علمی

نجف جوکار

نجف جوکار

نجف جوکار    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در متون نظم 1 120572041 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
متون نثر (4) متون ادبی- عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد 120534181 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
متون نظم (4) قسمت چهارم-مثنوی معنوی 2 120534111 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
سیری در آرا وعقایداسلامی 120541031 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
تحقیق در متون نظم 1 120572041 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
متون نثر (4) متون ادبی- عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد 120534181 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
متون نظم (4) قسمت چهارم-مثنوی معنوی 2 120534111 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
سیری در آرا وعقایداسلامی 120541031 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 8 نتیجه
از 1