نشانه شناسی شناختی فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده»

نشانه شناسی شناختی فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده»


 

بررسی فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» بر اساس رویکرد نشانه شناسی شناختی

دکتر امیر سعید مولودی

عضو هیات علمی بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

زمان برگزاری:

۲۷ آ‌‌ذرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ تا ۲۰

لینک ورود (برنامه آدوبی کانکت):

http://vroom.shirazu.ac.ir/farhangi9

آدرس کوتاه :