خانم رضایی کارشناس بخش تاریخ

خانم رضایی کارشناس بخش تاریخ


خانم زهرا رضایی

شرح وظایف:

امور اداری بخش، امور مربوط به دانشجویان، اساتید و امور مربوط به اردوهای دانشجویی بخش،  تایپ نامه های اداری، پیگیری امور بخش، دانشجویان و اساتید بخش 

 

آدرس کوتاه :