تاریخ

تاریخ


 

کارشناسی: زبان و ادبیات انگلیسی- زبان شناسی

کارشناسی ارشد: زبان وادبیات انگلیسی- آموزش زبان انگلیسی- زبان شناسی: زبان شناسی همگانی- فرهنگ و زبان های باستانی- آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دکتری: ادبیات انگلیسی- اموزش زبان انگلیسی- زبان شناسی

جهت ورود به صفحه بخش کلیک کنید

 

آدرس کوتاه :