انتصاب دکتر یوسف نظری به سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب دکتر یوسف نظری به سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


جناب آقای دکتر محمد مرادیُ رپیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی طی حکمی دکتر یوسف نظری را به سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب نمود.

 

آدرس کوتاه :