أقای غفوری فارسی

أقای غفوری فارسی


 

 

 

علی اصغر غفوری 

کارشناس کتابداری  

تحصیلات: فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

تلفن داخلی : 7737

 

شرح وظایف:

پاسخگویی به اعضای کتابخانه به صورت تلفنی

امانت دادن و تحویل گرفتن و تمدید کردن کتاب

دریافت و فهرستنویسی و آمادهسازی کتابهای جدید

دریافت و فهرستنویسی و آمادهسازی پایاننامههای جدید

دریافت و فهرستنویسی و آمادهسازی نشریات جدید

آدرس کوتاه :