اعضای هیات علمی

شاهرخ محمدبیگی

شاهرخ محمدبیگی

شاهرخ محمدبیگی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عربی 3 قسمت سوم - (قواعد و متون) 120534221 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
عربی 5 قسمت پنجم-(قواعد و متون) 120534241 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
متون نظم و نثر عربی 120543201 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
فارسی عمومی 120531001 3 8 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
عربی 3 قسمت سوم - (قواعد و متون) 120534221 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
عربی 5 قسمت پنجم-(قواعد و متون) 120534241 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
متون نظم و نثر عربی 120543201 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 7 نتیجه
از 1