اعضای هیات علمی

اکبر صیادکوه

اکبر صیادکوه

اکبر صیادکوه    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین نگارش 2 120533971 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0905 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
بلاغت 1(معانی) 120533941 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
بلاغت کاربردی 120543191 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
تحقیق در تحول زبان فارسی 120572061 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
دستور زبان فارسی2 120533911 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0900) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
آیین نگارش 2 120533971 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1115 الی 1215) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
بلاغت 1(معانی) 120533941 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
بلاغت 1(معانی) 120533941 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
بلاغت کاربردی 120543191 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
تحقیق در تحول زبان فارسی 120572061 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
دستور زبان فارسی2 120533911 1 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1115) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 11 نتیجه
از 1