اعضای هیات علمی

فیروز صدیقی

فیروز صدیقی

فیروز صدیقی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لیلا اکبرپور تاثیر آگاهی از عبارات بر دانش هم آیی و سطح بسندگی فراگیران زبان خارجی: بررسی رویکرد واژگانی در بافت زبان خارجی کارشناسی ارشد 1387/04/12
حسن انصاری تجزیه و تحلیل سرمقاله های روزنامه های انگلیسی زبان در فرهنگهای مختلف: معرفی دیدگاه زبانشناسی سازگانی- نقشگرائی تحلیل متن در پژوهشهای مقابله ای بلاغی دکتری 1383/10/29
محمدعلی ایت اللهی کارشناسی ارشد 1382/09/01
مراد باقرزاده کاسمانی توصیف گویش مازندرانی (بابلی) کارشناسی ارشد 1376/11/01
زهرا باقری بررسی فواید بالقوه آموزش راهبردهای خواندن کارشناسی ارشد 1387/06/26
حسین پاکروان لنبانی افعال واقع انگار و عاطفی در دستگاه متمم زبان فارسی تحلیلی نحوی، معناشناختی و منظورشناختی کارشناسی ارشد 1373/04/01
عبدالرضا تحریری توسروندانی تدریس متناسب با گوناگونی فراگیران: بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش های چندگانه به فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد 1389/04/16
ایت اله ترک تحلیلی مقایسه ای از کلمات و عبارات ربط به عنوان یکی از عوامل انسجام در متون انگلیسی و فارسی کارشناسی ارشد 1371/12/01
حمیرا جهان فر اثرات بکارگیری مجموعه های معنایی در یادگیری واژگان کارشناسی ارشد 1379/03/01
سارا حجتی استفاده از راهبردهای یادگیری زبان توسط دانشجویان ایرانی و ارتباط آن با بسندگی زبان، جنسیت و رشته تخصصی کارشناسی ارشد 1377/04/01
محمد دودمان بررسی مشکلات آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان های استان هرمزگان کارشناسی ارشد 1384/11/29
اشرف رحمانی طبقه بندی ساختاری و ذهنی سیستم فعل در فارسی گفتاری کارشناسی ارشد 1376/07/01
شاهرخ رحمانی کردارهای زبانی غیر مستقیم در زبان فارسی: عدم تطابق منظور کلام و صورت های نحوی آن و اثر آن بر ترجمه کارشناسی ارشد 1375/06/01
زهرا رستگار تجزیه و تحلیل دیالوگ های کتاب های انگلیسی مدارس ایران در دوره های راهنمایی و دبیرستان از دیدگاه عملکردهای منظورشناسی همراه با پیشنهاداتی چند برای بهبود آنها کارشناسی ارشد 1371/02/01
بهرام رضایی بررسی گویش لامردی کارشناسی ارشد 1374/07/01
صمد زارع بررسی تأثیر سطح بسندگی و سن زبان آموزان ایرانی بر الگوی کلی استفاده از راهبردهای یادگیری واژگان کارشناسی ارشد 1383/04/30
عبدالامیر زعمری درک و پردازش جمله واره های موصولی فارسی توسط فارسی زبانان ایرانی کارشناسی ارشد 1371/12/01
مهدی زنگنه بررسی مشکلات آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در دبیرستان های استان کرمانشاه کارشناسی ارشد 1374/10/01
محبوبه سعادت پیدایش و تطور ساختارهای فرودهی و سرگردانی حروف اضافه در زبان بینابین فراگیران ایرانی زبان انگلیسی دکتری 1383/10/29
اسماعیل سعیدی رباط مطالعه تطبیقی زبان و هویت خود کارشناسی ارشد 1385/06/27
محمدرضا سلیمی عوامل عاطفی در یادگیری زبان انگلیسی: بررسی موانع کارشناسی ارشد 1379/08/01
مسعود شریفی فر بررسی مقوله های ارتقاء، موصول سازی و پیچش اسامی معنا در انگلیسی و فارسی از نظر ترجمه کارشناسی ارشد 1371/11/01
هاجر شیردره حقیقی زمان دستوری و نمود افعال در جملات مرکب فارسی کارشناسی ارشد 1385/07/28
سیدرسول شیری بررسی مقابله ای در مورد چگونگی قرار گرفتن تکیه (فشار آوایی) در کلمات فارسی و انگلیسی شامل در نظرگیری بسامد و فراوانی لغات برای مقاصد آموزشی کارشناسی ارشد 1366/06/01
سیدجمال عبدالرحیم زاده رویکردی به تدریس زبان انگلیسی در مقطع ابتدائی مبتنی بر آموزش مهارت خواندن بر اساس مدل تعاملی فرایند خواندن دکتری 1384/03/31
حسین عرب مفهوم ضمنی گفتگوی تمدن ها در بررسی جهانی های زبان کارشناسی ارشد 1380/04/01
ابراهیم عزتی لارسری بررسی معنایی جملات ساده فارسی (بر اساس مدل چیف 1970) کارشناسی ارشد 1378/09/01
فاطمه فاضلی بررسی تولید جملات متمم دار انگلیسی توسط زبان آموزان بزرگسال ایرانی کارشناسی ارشد 1367/05/01
الهام فروزنده شهرکی ارزیابی برنامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در ایران دکتری 1387/05/08
جمال فهندژسعدی نقش راهبرد انتقال در تولید و درک اصطلاحات انگلیسی به وسیله زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1375/07/01
مهدیه کارآموز بررسی زبانشناختی گویش کرمانی کارشناسی ارشد 1379/09/01
اعظم کریمی رویکرد فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در بازسازی متون: واژگان یا دستور؟ دکتری 1384/08/01
سیداحمد کشاورزی تحصیل مرجع واره ها توسط زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی کارشناسی ارشد 1379/06/01
زهره گونی بندشوشتری در باب کارآیی دوره های انگلیسی برای اهداف ویژه: بررسی عملکرد دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1367/04/01
حمیدرضا متولی میدانشاه زمان دستوری و نمود افعال زبان فارسی: رویکرد معنایی کارشناسی ارشد 1377/04/01
فرشته مرادی بررسی مشکلات آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در دبیرستان های استان تهران کارشناسی ارشد 1374/12/01
سعید نظری تاثیر عوامل برانگیختن آگاهی و روشهای تدریس بر استفاده از راهبردهای یادگیری توسط فراگیران مذکر زبان دوم کارشناسی ارشد 1382/04/24
سیدحمید هاشمی بررسی گویش کهنوجی کارشناسی ارشد 1375/07/01
ساسان واشنگ تاثیر فیلم های انگلیسی بر ایجاد بکارگیری فعال اصطلاحات در زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1384/04/21
حجت اله یمینی بررسی جامعه زبانشناختی تفاوت های مبتنی بر جنسیت در الگوهای تحسین در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1375/07/01
اکبر عباسی باقریان پور فراگیری افعال لازم شبه مجهول انگلیسی توسط دانشجویان رشته های زبان انگلیسی در ایران دکتری 1389/08/22
مرجان افشاری راد بررسی ویژگی¬های زبانی در گفتار و نوشتار بیماران با تشخیص اسکیزوفرنی کارشناسی ارشد 1388/12/15
سپیده علوی شوشتری ?I? ??? ??I ?EU??? C????O E?C? ?EC? A???C? C??C?? دکتری
زهرا علی مراد تا ثیر بسند گی زبان دوم، جنسیت و راهبرد های درک مطلب در زبان اول بر روی استفاده از راهبرد های معنا یی و ساختاری در درک مطلب زبان دوم کارشناسی ارشد 1387/08/01
نوید برادران همتی الگویی جامع برای واجنویسی فارسی با الفبای انگلیسی کارشناسی ارشد 1388/04/09
مرجان دانشور کشکولی ساختارواژگان احساسی زبان فارسی:رویکردی فراالگویی کارشناسی ارشد 1387/08/07
مژگان هوشمند تجزیه و تحلیل نحوی و ساختواژی در گویش خلاری کارشناسی ارشد 1388/06/24
علی اصغر کارگر تاثیر فعالیت ترجمه همیار محور بر پیشبرد دانش منظور شناختی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی دکتری 1391/09/29
آمنه رنجبر بررسی تمیز شنیداری واکه ها و همخوان های زبان فارسی در کودکان کم شنوا کارشناسی ارشد 1389/07/01
ثمینه رازقی مقایسه مهارت های نحوی، معناشناسی و واجشناسی کودکان 5-8 ساله کاشت حلزون با کودکان طبیعی کارشناسی ارشد 1389/11/20
ساغر صنیع شرقی بسندگی در زبان دوم و نکات معنایی/ نحوی در درک شنیداری دانشجویان زبان انگلیسی در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1387/06/01
ابوالفضل شاه علی بررسی عملکرد جملات چند استفهامی زبان فارسی در چهارچوب اصل اثر برتری کارشناسی ارشد 1387/12/01
مهدی وجدانی تاثیرات جهانی شدن بر زبان فارسی: رویکرد جامعه شناختی زبانی کارشناسی ارشد 1387/06/25
نسیم اردلان نقش بسامد واژگانی در شفافیت معنایی و پردازش واژه های مشتق در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1386/04/31
سیدعلی استوارنامقی نظریه ی زمینه یی مبتنی بر زندگی حرفه ای دبیران زبان انگلیسی ایران دکتری 1384/12/24
مسعود اصفهانی ارزشیابی آزمون های تعیین قوه: با عنایت به آزمون تعیین قوه دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1376/07/01
محمدرضا افشار تعبیرات عمل- گفتاری فرمانی متداول در زبان های انگلیسی و فارسی پژوهشی در باب زبان- منظور شناختی کارشناسی ارشد 1370/11/01
عبدالرضا الواری راهبردهای یادگیری واژگان توسط زبان آموزان: بررسی موردی دانشجویان زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1376/11/01
سیدعباس امام زبانشناسی و آموزش ترجمه کارشناسی ارشد 1370/04/01
فرامرز امین لاری بازتاب نزاکت در ادوار و انواع ادبی کارشناسی ارشد 1376/11/01
محمدرضا امینی مطالعه استعاره های زبان فارسی در قالب نظریه جدید زبانشناختی- فلسفی کارشناسی ارشد 1371/02/01
عصمت بابائی توصیف و تحلیل نقد کتاب در هیأت زبانگونه ای نوشتاری و دانشگاهی دکتری 1382/03/29
حسین باقری سیمایی از آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در مدارس استان سیستان و بلوچستان: مشکلات و راه حل ها کارشناسی ارشد 1374/09/01
محمدصادق باقری کاربرد نظریه ادب در اشعار انگلیسی کارشناسی ارشد 1375/04/01
مهدی باقری بررسی معنایی و نحوی واژگان مرکب در زبان های انگلیسی و فارسی: رویکردی توصیفی کارشناسی ارشد 1377/09/01
ارسلان بخشی آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در دوره آموزشی قبل از دانشگاه در استان همدان: مشکلات و راه حل های احتمالی کارشناسی ارشد 1374/10/01
سیدعبدالعزیز بلادی ریشه شناسی واژه های منتخب گویش بوشهری کارشناسی ارشد 1379/06/01
اشرف پاکدل تجزیه و تحلیل مقابله ای ارجاع به عنوان یکی از عوامل انسجام متن در زبان فارسی و انگلیسی کارشناسی ارشد 1368/02/01
محمدحسین پرواز بررسی فرضیه ادب در آثار دیکنز کارشناسی ارشد 1372/08/01
فرزانه تجددی تجزیه و تحلیل مقابله ای حالات گروه های اسمی در انگلیسی و فارسی در چارچوب نظریه حالت فیلمور کارشناسی ارشد 1380/04/01
افروز جامه بزرگی ظفرابادی یادگیری زبان بیگانه و روند و مسائل و مشکلات آموزش زبان فارسی به فرانسوی زبانان کارشناسی ارشد 1381/01/20
حسین حسنی ارتباط میان انگیزه‌ی درونی و بیرونی و جنسیت، سال تحصیلی و بسندگی زبان اتگلیسی در میان دانشجویان ایرانی رشته‌ی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1384/03/22
نجمه حمیدی فرد اضطراب در یادگیری زبان خارجی و اضطراب مهارتهای خواندن و شنیدن، و عملکرد زبانی در میان فراگیران زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1387/03/08
فرحناز خدادادی بررسی کاربرد راهبردهای صحبت کردن توسط دانشجویان ایرانی در رشته زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1379/08/01
مجید خسروی نیک ارتباط بین ساختارهای ایدئولوژیکی و ساختارهای گفتمانی در سرمقاله ها و تحلیل های نمونه ای از روزنامه های ایران کارشناسی ارشد 1379/02/01
رخشان دانشورکشکولی بررسی مکالمات بین جنسی فارسی زبانان: مطالعه موردی "قطع مکالمه" و "همپوشانی کلامی" کارشناسی ارشد 1388/07/29
بابک دبیر بررسی ساختمان عبارت اسمی زبان ترکی آذربایجانی بر مبنای نظریه ایکس-تیره و مقایسه آن با فارسی کارشناسی ارشد 1371/03/01
محمد دشتی بازنگری در تجزیه و تحلیل رفتارهای نحوی و معنایی حروف اضافه‌ی فارسی کارشناسی ارشد 1387/07/03
شهرام دوکوهکی بررسی خطاهای ارتباطی انگلیسی دانشجویان ایرانی کارشناسی ارشد 1366/06/01
الهه رجایی ساخت های موصولی تحدیدی گفتاری انگلیسی زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1366/09/01
محمد رحیمی بررسی عوامل مؤثر در برداشت فراگیران ایرانی زبان انگلیسی بعنوان یک زبان خارجی از استفاده خود از راهکارهای یادگیری زبان دکتری 1383/09/01
شهرام رزمجویی جاودانگان در اساطیر ایران کارشناسی ارشد 1381/11/01
مینا رستگار عوامل احساسی ، شناختی و شخصیتی به عنوان شاخصهای پیش بینی کننده بسندگی زبان انگلیسی در میان زبان آموزان ایرانی دکتری 1382/07/08
ناصر رشیدی آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در استان کردستان: مشکلات و راه حل های پیشنهادی کارشناسی ارشد 1374/07/01
رضا رضوانی تجزیه و تحلیل بخش ساختار و نگارش آزمون گسترده بسندگی انگلیسی (تولیمو) با استفاده از نظریه ماده‌ - پاسخ راش کارشناسی ارشد 1383/06/29
کیومرث رضوی پور تبعات و پیامدهای کنکور سراسری منحصرا زبان و شواهدی در مورد روایی آن دکتری 1389/09/27
رجبعلی رعیتی دماوندی بررسی ترتیب یادگیری تکواژهای دستوری زبان انگلیسی توسط دانشجویان ایرانی و رابطه آن با فراوانی آنها در محیط یادگیری کارشناسی ارشد 1366/06/01
حمید زاهدی درک دانش نسبی در آزمون های چند گزینه ای بر اساس رویکرد منطق فازی دکتری 1380/09/01
عبدالکریم سوزن یار بررسی استحصال مفعول با واسطه انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی با توجه به جابجایی آن کارشناسی ارشد 1369/11/01
زهرا شادکام تجزه و تحلیل گفتمان گونه مقالات علمی فارسی و مقایسه آن با گفتمان گونه مقالات ادبی کارشناسی ارشد 1378/03/01
غلامحسین شاهینی رویکرد فلسفه محور در آموزش زبان انگلیسی: افزایش مهارت های تولیدی زبان و مهارتهای استدلالی فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم دکتری 1389/04/21
آزاده شریفی مقدم بررسی تجربی فراگیری ساخت واژه در زبان انگلیسی به وسیله زبان آموزان پارسی زبان کارشناسی ارشد 1373/12/01
نسرین شکرپور بررسی تشابهات و اختلافات غزل فارسی و انگلیسی و کاربرد آن در تدریس شعر انگلیسی به دانشجویان ایرانی کارشناسی ارشد 1366/11/01
احمدعلی شکری کاظم ابادی نقش های معنایی- منظوری جملات پرسشی در غزلیات حافظ کارشناسی ارشد 1378/07/01
حسین شکوهی مطالعه روند انتقال در درک اصوات انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1368/01/16
شهرام صالحی زاده مقابله چارچوب های فرهنگی انگلیسی و فارسی کارشناسی ارشد 1376/02/01
مهدی صداقت تاثیرات نگرش، انگیزه (وسیله ای و درونی) و سطح بسندگی در استفاده از راهکارهای درک شنیداری توسط دانشجویان دختر ایرانی در رشته زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1380/04/01
محمدرضا صفرپور تجزیه و تحلیل نقشی جمله واره در فارسی: نقش جمله واره در تصویر واقعیت کارشناسی ارشد 1377/11/01
ابوالحسن صمیم بنی هاشمی مطالعه رشد نحوی نوشتاری در میان دانش آموزان کارشناسی ارشد 1371/07/01
زینب صناعی مقدم تجزیه و تحلیل حوزه ای کاربرد زبان در جامعه زبانی یاسوج کارشناسی ارشد 1378/04/01
کورش طارمی نظریه عمومی سیستم ها و کاربرد آن در نظریه های زبانشناسی کارشناسی ارشد 1375/12/01
عبدالواحد ظریفی تجزیه و تحلیل مقابله ای چهارچوب فکری صوری داستان های کوتاه آمریکایی و فارسی کارشناسی ارشد 1375/07/01
مجید عامریان مطالعه و بررسی تحلیلی و تطبیقی روش و محتوای کتابهای آموزش زبان انگلیسی مدارس کارشناسی ارشد 1366/09/01
مرتضی عباسی بررسی رابطه بین دانش پیشین از ژانر متن و عملکرد خواندن زبان¬آموزان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1387/05/02
جواد علافچی رابطه بین طبقه اجتماعی و گونه گفتاری از نظر پیچیدگی نحوی کارشناسی ارشد 1377/04/01
احیا عمل صالح تصویر سازی کارگزاران اجتماعی در کتابهای اموزشی زبان انگلیسی در ایران دکتری 1383/08/01
احیاء عمل صالح ساخت تیم/ ریم در بندهای فارسی و انگلیسی: بررسی تطبیقی از عملکردهای متنی، مفهومی و اندرکنشی بندها کارشناسی ارشد 1369/12/01
خدیجه غریبی ادب در گفتار کودکان کارشناسی ارشد 1386/06/24
سپیده فتوتیان راهبردهای درک مطلب در دانشجویان ایرانی کارشناسی ارشد 1377/11/01
یوسف فرهادی راد واژه نامه ریشه شناسانه گویش بافت کارشناسی ارشد 1379/06/01
رباب فیاضی بررسی میزان ادب اشکال درخواست از دید دانشجویان ایرانی و آمریکایی کارشناسی ارشد 1376/04/01
زهرا کوشش مطالعه روش های مرجح تصحیح انشا از دید دانشجویان ایرانی و مقایسه تاثیر دو نوع روش تصحیح انشا بر یادگیری مهارت نوشتن در زبان خارجی کارشناسی ارشد 1378/04/01
محمدعلی کیایی فر مقابله مفاهیم استعاری در متون نوشتاری انگلیسی و فارسی کارشناسی ارشد 1371/04/01
مریم گلکارحمزه یی یزد بررسی بسط دانش مفهومی و لغوی افراد دو زبانه فارسی و انگلیسی زبان از طریق میزان زمینه سازی بین زبانی با استفاده از تست تصمیم لغت دکتری 1386/04/31
بهزاد محبی توصیف و تحلیل مقابله ای حذف در متون انگلیسی و ترجمه آنها به زبان فارسی کارشناسی ارشد 1377/04/01
موسی محمودزهی واژه نامه ریشه شناسانه زبان بلوچی کارشناسی ارشد 1370/04/01
جواد مشایخی اگاهی فرازبانی بچه های ایرانی در تقطیع کلمات در گفتار کارشناسی ارشد 1370/03/01
شهره ممتحن فخرانی ارائه راهکارهایی به منظور ارتقاء توانایی صحبت کردن در دانشجویان دوره یکارشناسی رشته های زبان انگلیسی به روش دلفی کارشناسی ارشد 1384/12/23
علی مهبودی درک ضمیر "it" در ساختارهای مختلف زبان انگلیسی به وسیله زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1366/06/01
سعید مهرپور مدل علّی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد درک مطلب فراگیران ایرانی در انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی دکتری 1383/08/26
الهام مهیاری فر بررسی زبان‌شناختی ساختار گروه فعلی در زبان اشاره‌ی فارسی کارشناسی ارشد 1386/06/21
فرزانه میر شیوه پیوند جملات با ترکیب اضافی به عنوان ابزاری در افزایش توانایی و کیفیت نوشتاری در زبان دوم و راهبردهای یادگیری در این شیوه کارشناسی ارشد 1378/04/01
جبار میرانی مقایسه دو زبانه ها و یک زبانه ها در فراگیری دو پارامتر پرسشواره های انگلیسی و روش ارتقا آگاهی کارشناسی ارشد 1379/02/01
حسین نورالدینی اصول ساز و کار فرهنگ فارسی- انگلیسی جهت استفاده خارجیان کارشناسی ارشد 1376/07/01
نوا نورداد بررسی رابطه میان راهبردهای پاسخ به آزمون و عملکرد در آزمون خواندن و درک مطلب کارشناسی ارشد 1384/10/06
کاوس نیکنام بررسی و توصیف و مقایسه ساختار آغازگی گفتمان گونه های علمی و داستان های کوتاه در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1379/10/01
ثریا وحیدی نقش شناخت پیوندها در درک متون انگلیسی تشریحی دانشگاهی کارشناسی ارشد 1375/07/01
نغمه بابایی بررسی انتخاب منابع در حدس زدن معنی واژگان جدِِید توسط زبان آموزان دختر و رابطه آن با سطح علمی کارشناسی ارشد 1384/04/29
افسانه بهارلو بررسی رابطه دغدغه موفقیت و احساس فریب کاری با موفقیت تحصیلی و دانش زبانی فراگیران زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1387/04/31
افسون ایرجی بررسی منظور شناختی در کتابهای نیواینترچنج از جنبه‌های ارتباطی و کار محوری کارشناسی ارشد 1385/11/01
میثم مقدم تأثیر عقیده و احساس خودکارآمدی دبیران بر احساس رضایتمندی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1388/09/29
سمیرا محمدی تاثیر جنسیت، بافت و سطح تحمیل تقاضا بر نحوه درخواست کردن فارسی زبانان کارشناسی ارشد 1388/07/13
مریم نحریر بررسی ارزشیابی مدرسین زبان انگلیسی در کانون زبان ایران کارشناسی ارشد 1385/06/28
محمدرضا صافی قیه بلاغی بررسی نقش بینافردی زبان فارسی در چهارچوب دیدگاه هلیدی کارشناسی ارشد 1379/06/01
امیرحسین شاه بالا ارزیابی فهم متون از طریق منطق فازی کارشناسی ارشد 1389/10/04
احمدرضا شریفی پورشیرازی بررسی کمینگی فاعل تهی در زبان فارسی در سه دوره باستان، میانه و نوین کارشناسی ارشد 1388/09/01
میترا شکراللهی کاهش همخوانی در گویش شیرازی و تاثیر عوامل اجتماعی کارشناسی ارشد 1387/04/29
زهره واحدی بررسی دستگاه وابستگی فارسی بر اساس مدل پاپافراگو کارشناسی ارشد 1387/06/31