اعضای هیات علمی

زهرا ریاحی زمین

زهرا ریاحی زمین

زهرا ریاحی زمین    (EN Page)

اتاق: http://vroom.shirazu.ac.ir/riahi
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/riahi

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تطور متون نثر فارسی 120543161 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
متون نثر (2) متون ادبی- داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه 120534161 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1401/06/03 (0000 - 0000) ترم اول 1140
مرجع شناسی و روش تحقیق ادبیات عامه 120549671 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات پایداری 120543021 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
روش تالیف و نگارش پیشرفته 120579651 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
تحقیق درمتون فارسی نثر 120571011 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
تطور متون نثر فارسی 120543161 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
متون نثر (2) متون ادبی- داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه 120534161 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1800) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
مرجع شناسی و روش تحقیق ادبیات عامه 120549671 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات پایداری 120543021 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
تحقیق درمتون فارسی نثر 120571011 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 11 نتیجه
از 1