اعضای هیات علمی

سید آیت اله رزمجو

سید آیت اله رزمجو

سید آیت اله رزمجو    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق 120633501 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
بیان شفاهی داستان (1) 120633481 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
بیان شفاهی داستان 1 120631061 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1140
تحقیق در آموزش زبان 120679102 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نرم افزارهای پژوهش در آموزش زبان 120642011 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
روش تحقیق در آموزش زبان 120644011 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
بیان شفاهی داستان 1 120631061 2 2 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
تحقیق در آموزش زبان 120679102 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نرم افزارهای پژوهش در آموزش زبان 120642011 2 2 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1