اعضای هیات علمی

سید آیت اله رزمجو

سید آیت اله رزمجو

سید آیت اله رزمجو    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
وحید قادری تاثیر تماشای فیلم و انجام بازی‌های ویدئویی بر فراگیری واژگان زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی: مطالعه ای تطبیقی کارشناسی ارشد 1400/06/31
نورالله منصورزاده دکتری
نسیمه نوحی جدسی بررس نقاط قوت و نقاط ضعف فرصت ها و تهدیدهای برنامه زبان انگلیسی دوره راهنمایی در ایران کارشناسی ارشد 1389/11/01
مرضیه احمدی رابطه بین سبک های یادگیری و راهبردهای نگارشی در بین فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1395/06/31
زهرا بهادری جهرمی تاثیر سبک های هویتی بر بسندگی بیانی زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1390/06/20
علی بنی شریف دهکردی ارائه مدل ارزیابی برای مشاهده کلاس درس زبان انگلیسی در بافت ایرانی کارشناسی ارشد 1399/06/31
الیاس برآبادی فرمان آبادی تحلیل تغییرات جدید آموزش زبان انگلیسی در مدارس دولتی بر اساس نظریه فعالیت دکتری 1394/06/21
بهناز دربان - کارشناسی ارشد 1389/06/31
لاله دشتی : بررسی عمکرد متقاضیان آزمون آیلتس دربازه های نمره ای مختلف بخش مکالمه: تحلیل کمی و کیفی دکتری 1399/06/31
مهروش ده بزرگی تاثیرگستردگی واژه ها برکیفیت دگرگویی درخلاصه نویسی زبان اموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1391/07/30
فرزانه دهقان تدوین مدل دانش تخصصی نوشتاری برای دوره های تحصیلات تکمیلی در رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس رویکرد مدلسازی معادله ساختاری دکتری 1392/03/01
فاطمه احقاقی جهرمی بررسی همبستگی ابعاد هویت و توانایی درک مطلب در میان دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1401/05/12
ابراهیم فلاحی تاثیر انگیزه و نگرش نسبت به خواندن بر کیفیت و میزان یادگیری لغات از طریق خواندن. کارشناسی ارشد 1392/10/09
حمیده فلاح بازسازی هویت معلمان زبان انگلیسی آموزشگاه های ایران در کلاس های برخط کارشناسی ارشد 1400/11/15
زهرا فارمر بازنمایی انواع هوش چند گانه در کتاب های سطح متوسط کانون زبان ایران: ارزیابی کتاب کارشناسی ارشد 1390/01/01
سعید فضلی خانکهدانی چالش های شکل گیری هویت حرفه ای معلمان زبان انگلیسی :پژوهش روایتی کارشناسی ارشد
محمدرضا قهرمانی تاثیر دو شیوه تکلیف محور و قالب محور بر توانایی خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی دانش آموزان ایرانی مقطع دبیرستان کارشناسی ارشد 1392/06/31
فخرالسادات قاسمیه رابطه بین قومیت ملی و بسندگی زبان انگلیسی در میان معلمان ایرانی انگلیسی زبان کارشناسی ارشد 1390/12/24
بهمن حسنزاده ساخت روبریک مشارکتی برای مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی براساس دیدگاه دبیران و مدرسان کارشناسی ارشد
فاطمه حصیری بازنمایی کنش اجتماعی در گفتمان فارسی و انگلیسی: تحلیل گفتمان انتقادی در مورد انرژی هسته ای در روزنامه‌های ایران و آمریکا کارشناسی ارشد 1390/04/15
حمیدرضا حسنی باغینی ابعاد هویت و سطوح واژگان در میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
زهرا همایون زاده بررسی سواد ارزشیابی در عمل در یک بافت ایرانی: آیا تفاوتی میان استادان و دانشجویان وجود دارد؟ کارشناسی ارشد 1398/06/26
محمدعلی ایزدپناه رابطه بین سواد (خواندن و نوشتن) و سبکهای پردازش هویت در میان زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1391/10/06
سیدمحمد جعفری شکل گیری هویت حرفه ای مدرسان ایرانی زبان انگلیسی در حوزه پزشکی:رویکردی نظریه بنیاد دکتری 1400/12/22
زهرا جوزقی بررسی نمودهوش چندگانه در عوامل پایه ای آموزش زبان انگلیسی:مدرسین،زبان آموزان و کتب آموزشی کارشناسی ارشد 1390/06/30
الهه کاظم پورفرد بازنمایی چارچوب اصلاح شده بلوم در کتابهای اینتر چنج کارشناسی ارشد 1389/11/11
پروانه کیان رابطه بین عمق و اندازه واژگان و درک متون در میان فراگیران زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1389/03/01
مرضیه کوثر تاثیر بازخورد همکاران و زبان آموزان بر پیشرفت مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی بارویکرد تدریس کارشناسی ارشد 1396/11/10
هاله مدنی تحلیل محتوایی بخش انگلیسی آزمون ورودی دانشگاه ها بر اساس مدل اصلاح شده ی بلوم کارشناسی ارشد 1391/08/01
نیره مهدی یار بررسی رابطه جنبه هایی از هویت و توانایی نگارش در میان زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1395/06/31
سید محمد علی منصوریان تأثیر جایگاه اقتصادی- اجتماعی زبان آموزان ایرانی بر سبکهای پردازش هویت و پیشرفت زبان انگلیسی دکتری 1399/06/31
راحله مودت قضاوت بر عادلانه بودن ارزشیابی، سرمایه گذاری و پیشرفت زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی: رویکرد ترکیبی دکتری 1399/06/31
راحله مودت درکی از چالش های حرفه ای معلمان زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1391/08/24
علی مهدی زاده نادری تاثیر نوع برنامه درسی بر بسندگی زبان انگلیسی در بافت ایرانی کارشناسی ارشد 1391/10/06
شراره میراستوار تحلیلی مقابله ای از گفتمان شعارهای تبلیغاتی ایرانی و انگلیسی کارشناسی ارشد 1393/10/06
علی محمدی نیا تاثیر مدل آموزشی فلیپ بر روی توانایی مهارت گفتاری زبان آموزان با تاکید بر سطوح بالای تفکر در طبقه بندی اصلاح شده بلوم. کارشناسی ارشد
مرجان معین وزیری ارائه مدلی برای چالش های پیش روی دانشجویان ایرانی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی: دیدگاه معلمان فعلی و آینده دکتری 1394/12/03
محبوبه معینی تاثیر یادگیری لغت مبتنی بر فعالیت بر کامل کردن متنهای ناکامل در زبان آموزان سطح متوسط کارشناسی ارشد 1391/06/29
هستی ناظمی بررسی رابطه ی بین استقلال و سواد خواندن و نگارش زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط کارشناسی ارشد 1395/06/31
نسیمه نوحی جدسی بررسی عوامل موثر بر شیوه ارزیابی ارزیابان آموزش ندیده ایرانی در مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی دکتری 1395/06/31
محمود پیشوا بررسی رابطه میان رفتارفکورانه، شخصیت و سطح بسندگی زبان معلمان انگلیسی ایران کارشناسی ارشد 1393/06/31
صلاح الدین رحیمی طراحی و اعتبارسنجی مقیاس‌های سبک‌های پردازش هویت و سواد سنجش زبانی و بررسی رابطه آنها برای معلمان ایرانی زبان انگلیسی: رویکردی ترکیبی دکتری 1400/06/31
سارا رحمانی باوریانی بررسی رابطه بین انگیزش، راهبردهای فراشناختی، استقلال و پیشرفت تحصیلی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1394/08/11
سیده سارا رمضانی تاثیر بازخورد جمعی همکاران و زبان آموزان در تدریس ژرف‌اندیش بر پیشرفت مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1391/12/16
سعید ریزی بازخورد سنتی و برخط معلم و بازخورد بر خط همکلاسی در ایران: مطالعه ی تطبیقی مهارت نوشتاری کارشناسی ارشد 1395/10/21
ناصر صبوریان زاده بررسی شیوه های آموزشی معلمان در کلاس های فراگیری انگلیسی به عنوان زبان خارجی با تمرکز بر زبان آموزان معلول دکتری 1397/04/31
مهران شاه سیاه تاثیر ادراک معلمان بر روی آموزش لغات زبان انگلیسی به زبان آموزان بزرگسال و خوردسال کارشناسی ارشد 1392/10/09
مهدخت وطن انواع سوالات مورد استفاده توسط معلمان ایرانی زبان انگلیسی در فرآیند آموزش زبان: بررسی تاثیر سطح بسندگیو نوع فعالیت کلاسی کارشناسی ارشد 1392/12/13
ملیحه یاراحمدی ارایه تصویری از سازگاری آموزشی توسط معلمان زبان انگلیسی دوره متوسطه در کلاس های برخط کارشناسی ارشد 1401/06/30
خاطره ظهرابی طراحی الگوی برنامه ی درسی کثرت گرا برای آموزش زبان انگلیسی در مقطع دبیرستان در ایران دکتری 1399/06/31
ساناز دقت بررسی انتقادی گفتمان در سخنرانی های کاندیدای دموکرات انتخابات 2008 آمریکا از کارشناسی ارشد 1388/02/30
سیدمیرمسعود صدری بررسی زبان شناختی ابزارهای برجسته سازی ادبی (هنجارگریزی معنایی و توازن آوایی) در غزلیات حافظ و شکسپیر بر مبنای رویکرد صورتگرایی کارشناسی ارشد 1390/06/26
مرتضی عباسی بررسی رابطه بین دانش پیشین از ژانر متن و عملکرد خواندن زبان¬آموزان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1387/05/02
سولماز یزدان پناهی نشانگرهای درگیرکننده در مقالات مجلات علوم انسانی و علوم محض کارشناسی ارشد 1392/07/10
لیلا اکبرپور گامی به سوی تدوین الگویی برای آموزش زبان انگلیسی در ایران بر اساس رویکرد تعلیم و تربیت انتقادی دکتری 1394/12/19
غلامرضا اخوندعلی روش های تدریس معلمان آموزش زبان انگلیسی ایرانی و نگرش های آنها درباره فراگیری و فراگیر موفق: بررسی تجربه آموزشی، مدرک تحصیلی و جنسیت کارشناسی ارشد 1390/06/20
محمد عبدالجبوری بررسی تاثیر بافت، تحلیل ساختاری کلمات و نقشه های مفهومی بر یادگیری کلمات برای زبان اموزان سطح متوسط انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد
محمدعلی ایزدپناه تأثیرآموزش زبان انگلیسی به واسطه زبان اول بر یادگیری و خود تنظیمی زبان آموزان ایرانی در چارچوب پساروش و رویکرد اجتماعی فرهنگی دکتری
فروه امین بررسی ویژگیهای هویتی معلمان زبان انگلیسی و تامل انتقادی آنها در آموزش کارشناسی ارشد 1393/06/22
الهام اصغری آستانه تجزیه و تحلیل گفتمان ساخت خودکارآمدی زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی در محیط زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی دکتری
زینب باقری نجف آباد تحلیل محتوای کتب آزفا ( زبان فارسی، احمد صفارمقدم) براساس طرح ارزیابی تلفیقی کارشناسی ارشد 1398/03/20
رضا بیات ترک نگرش استادان و دانشجویان در مورد کلاسهای برخط رشته کارشناسی ارشد در زمان همه گیری کوید 19 در چند دانشگاه ایران کارشناسی ارشد 1401/10/07
فاطمه بشارتی سرملی ارزیابی پویا با رویکرد تعاملی به دو صورت چهره به چهره و بر پایه شبکه یک مطالعه مقایسه ای دکتری 1395/12/02
سیما بینا نقش ارتباطی و کارکرد آثار گرافیک در مجموعه کتاب‌های «زبان فارسی» دکتر احمد صفار مقدم کارشناسی ارشد 1401/06/29
زهرا چابک رو ارزیابی برنامه آموزش انگلیسی یک مدرسه دو زبانه در ایران بر اساس مدل SWOT کارشناسی ارشد 1392/06/25
علی دارابی بازوند بررسی کاربرد آزمون متمرکز دکتری رشته زبان انگلیسی با توجه به رویکرد روایی استدلال محور و نظریه عمل دکتری 1394/12/08
مریم داورپناه بررسی رابطه بین انگیزه های درونی بیرونی وسیله ای و ترکیبی و عمق دانش لغوی زبان آموزان ایرانی رشته انگلیسی کارشناسی ارشد 1390/06/21
مهرنوش اسلامی مقایسه مدارس دوزبانه و موسسات آموزش زبان: بررسی مهارت درک مطلب،درک شنیداری،دانش واژگان و دانش دستوری زبان آموزان. کارشناسی ارشد 1391/04/25
مهرنوش اسلامی بررسی تأثیر مستند سازی ویدیویی به عنوان روش بازخورد معلمان بر درک مطلب انگلیسی زبان آموزان ؛ تدوین یک مدل دکتری
فرمان فهام نقش سبکهای یادگیری در استفاده از راهکارهای درک شنیداری زبان انگلیسی توسط شنونده های ماهر و مبتدی ایرانی کارشناسی ارشد 1390/10/14
عذرا قندهاریون تصویر ِ"بهشت های گمشده": بخش های مختلف از کهن الگو و تکامل آن ها کارشناسی ارشد 1387/06/01
سمانه حبیبی رابطه میان استقلال، تحمل ابهام، راهبردهای فراشناختی و پیشرفت مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1395/04/28
جواد حسنی نقش متون ترجمه شده و بومی شده در افزایش درک مطلب زبان خارجی توسط دانش آموزان ایرانی در مقطع راهنمایی کارشناسی ارشد 1391/07/12
محمود حیدریه تاثیر سواد سنجش معلمان ایرانی زبان انگلیسی بر عمکلرد آنها از نظر تدریس و آزمون سازی دکتری
مریم همایون زاده مقایسه دو رویکرد سبک محور به آموزش نگارش در زبان انگلیسی: روش انگلیسی با اهداف ویژه با روش بلاغت نوین کارشناسی ارشد 1391/04/28
صادق الغراوی نمود طبقه بندی اصلاح شده بلوم در کتاب درسی انگلیسی پلیس عراق کارشناسی ارشد
سیدعلی حسینی بررسی تاثیر هویت قومی زبان آموزان ایرانی بر انگیزش و بسندگی آنها در زبان انگلیسی: مطالعه موردی زبان آموزان ترک و بلوچ کارشناسی ارشد 1391/03/17
تورج جلیلی بررسی دلایل عملکرد متفاوت سئوالات آزمون درک مطلب به زبان خارجی کارشناسی ارشد 1391/04/28
زهرا جوکار بررسی رابطه بین استقلال،انگیزه و معدل دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه پیام نورشیراز کارشناسی ارشد 1390/04/01
طاهره کاربر بررسی تاثیر انگیزه انسجامی در مقابل انگیزه ابزاری ، کاربرد راهکارهای یادگیری و جنسیت برروی بسندگی زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1390/12/24
علی اصغر کارگر تاثیر فعالیت ترجمه همیار محور بر پیشبرد دانش منظور شناختی در آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی دکتری 1391/09/29
مرجان خادمی پور راهکارهای یادگیری زبان به کار برده شده توسط خودآموزان و زبان آموزانی که در کلاس شرکت می کنند: مطالعه‌ی موردی دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد 1389/03/01
عباس خضری طراحی و اعتباریابی چارچوب ارزشیابی برنامه درسی جدید زبان انگلیسی دوره متوسطه آموزش و ‍‍‍ ‍‍‍‍پرورش جمهوری اسلامی ایران دکتری 1398/06/27
حمید کیان مهر بررسی راهکارهای یادگیری واژگان زبان فارسی توسط غیر فارسی زبانان و عوامل موثر بر آنها کارشناسی ارشد 1388/04/17
فرزاد محمودی لرگانی مقابله برنامه های درسی انگلیسی موسسات و معلمان در ایران کارشناسی ارشد 1392/12/13
سارا مشایخ بررسی تاثیر اموزش تفکر انتقادی بر درک مطلب، انگیزش و نگرش زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1389/06/31
حسین میهمی نقش تعامل در رشد هویت فرهنگی مدرسان دروس انگلیسی عمومی و انگلیسی با اهداف ویژه دکتری 1397/11/30
زهرا السادات میرسنجری بررسی نمود خصوصیات تخصص در تدریس در میان معلمان تازه کار و با تجربه زبان انگلیسی در محیط دبیرستان ها و دانشگاه در ایران دکتری 1395/11/18
سیدباقر میرشجاعی یادگیری حرفه ای دبیران زبان انگلیسی ایرانی بر اساس سیستم های طبیعی یادگیری مغز دکتری 1398/10/28
حسین میرزائی رابطه بین اضطراب زبانی، منبع کنترل و مهارت زبانی در کلاس های برخط : مطالعه موردی زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد 1400/09/21
احسان محمدی نژاد کهتکی طراحی مدل اعمال نقش هویت ملی زبان آموزان زبان انگلیسی در مدارس ایران: با استفاده از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و کتب درسی دوره دبیرستان دکتری 1399/06/10
ساناز مهذبیه تحلیل انتقادی تصاویر فیلمهای آموزشی کتابهای تاچ استون کارشناسی ارشد 1392/12/06
مریم مختاریان بررسی چالش ها و فرصت های آموزش زبان انگلیسی از راه دور به شکل اضطراری در طول همه گیری کووید- 19 کارشناسی ارشد 1401/11/15
میلاد مصدق سازگاری معنایی دو ترجمه انگلیسی از ده شعر حافظ با اصل آن کارشناسی ارشد 1400/06/29
راحله موسوی تاثیر سبک های شناختی تکانش گری و تامل گرایی بر روی فعالیت های نوشتاری مستقل و تلفیقی آیلتس زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1399/06/31
امیر نعامی تاثیر آموزش فرایند محور و نقش دو متغیر عدم وابستگی به زمینه و آگاهی از دستور زبان در فراگیری ساختار مجهول زبان انگلیسی توسط دانش آموزان ایرانی دکتری 1400/03/26
فاطمه نامدار بررسی نیازهای توسعه حرفه ای معلمان ایرانی در حوزه آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1400/06/31
اطهر ناسک بررسی رابطه ی بین شخصیت فراگیران بزرگسال و عملکرد انان در خواندن و درک مفاهیم زبان دوم کارشناسی ارشد 1393/06/30
سارا نیسی بررسی عوامل موثر در عملکرد نوشتاری دانشجویان ایرانی در زبان انگلیسی : رویکرد ساختاری دکتری 1396/06/28
سعیده رنجبر موقعیت های روزمره از دیدگاه مقایسه عملکرد منظور شناختی انگلیسی زبانان و زبان آموزان زبان انگلیسی در نظریه کنش گفتار ________________________________________ کارشناسی ارشد 1389/06/01
افروز رضایی رابطه بین هوش هیجانی، راهکارهای مورداستفاده در آزمون و بسندگی زبان آموزان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1391/07/12
زهرا روزیطلب بررسی گفته عمل و نقشهای زبانی در مکالمه های شنیداری مجموعه Total English کارشناسی ارشد 1391/07/12
سروش روشن تأثیر هدف خواندن بر یادگیری اتفاقی کلمات زبان دوم در کوتاه مدت و بلند مدت و انگیزه یادگیری زبان کارشناسی ارشد 1389/06/01
علی جان سعدی پور بررسی علل ناکارآمدی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان مدارس راهنمایی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1391/08/23
علیرضا سبزه پرور بررسی رابطه ی بلوغ خواندن، راهبردهای خواندن و جنسیت با درک مطلب فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1392/12/20
مسلم صادقی بررسی هویت نقش در میان معلمان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبانی خارجی دکتری 1395/06/20
الهام صادقی مزیدی ارزیابی مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی :مقایسه ی سه حالت آزمون کارشناسی ارشد 1392/06/18
پروین صفری ارائه ی مدل ارزشیابی دموکراتیک برای سه آزمون فراگیر در حوزه ی آموزش زبان انگلیسی ایران دکتری 1396/12/17
الهام صالحی بررسی آگهی¬های تلویزیونی از دیدگاه گفتمان شناسی انتقادی کارشناسی ارشد 1389/10/01
ابوالفضل شاه علی بررسی عملکرد جملات چند استفهامی زبان فارسی در چهارچوب اصل اثر برتری کارشناسی ارشد 1387/12/01
امیرحسین شاه بالا ارزیابی فهم متون از طریق منطق فازی کارشناسی ارشد 1389/10/04
مریم شاهدی میزان تسلط دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز بر واژگان آگهی‌های روزنامه‌ای کارشناسی ارشد 1389/06/01
مهسا شیخ عطار بررسی رابطه خودکارآمدی و احساس فریبکاری با درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1387/12/14
زهرا شعرا بررسی بازنمایی جتسیت در مجموعی کتابهای انگلیسی Touchstone کارشناسی ارشد 1391/04/28
پریسا شجاعی نژاد بررسی عوامل موثر برخلاصه نویسی فراگیران زبان انگلیسی ایرانی کارشناسی ارشد 1390/08/11
نوشین صیامی بررسی رابطه ی بین درک مطلب، راهبردهای خواندن و هوش هیجانی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط کارشناسی ارشد 1394/06/25
سید محمد علی سوزنده فر بررسی عملکردهای گفتار و زبان در متون top_notch کارشناسی ارشد 1389/11/11
سید محمد علی سوزنده فر الگویی پیشنهادی در مورد هویت گشتاری در آموزش برای آموزگاران ایرانی آموزش زبان انگلیسی دکتری 1394/08/25
محبوبه تباشیر ارزیابی هم راستایی عمودی کتاب های درسی انگلیسی رسمی ایران (سری ویژن) از نظر طبقه بندی اصلاح شده بلوم کارشناسی ارشد 1401/10/30
الهام وزین تاثیر استفاده از بازخورد همزمان و غیرهمزمان برخط گروه همسان بر سطح نگارش فراگیران انگلیسی به عنوان زبان دوم و دقت بازخوردها و عملکرد بازخوردهای آنها کارشناسی ارشد 1395/09/02
پریسا یاری بررسی نمود جنسیتی ویژگی های زبانشناختی در کتابهای آموزش زبان انگلیسی در دو سطح کودکان و بزرگسالان : مورد کتابهای درسی Happy و Pacesetter کارشناسی ارشد 1390/11/15
زهره یزدانی بررسی تاثیر شیوه های استنباط از متنهای روایی و توضیحی بر درک مطلب فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1391/07/11
مهدی ضیاء تدوین یک مدل آزمایشی کلاس آموزش معکوس و تاثیر آن بر مهارت نوشتاری آیلتس عمومی زبان آموزان ایرانی زبان انگیسی در سطح متوسط دکتری 1399/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق 120633501 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
بیان شفاهی داستان (1) 120633481 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
بیان شفاهی داستان 1 120631061 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1400
تحقیق در آموزش زبان 120679102 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
نرم افزارهای پژوهش در آموزش زبان 120642011 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
روش تحقیق در آموزش زبان 120644011 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
بیان شفاهی داستان 1 120631061 2 2 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
تحقیق در آموزش زبان 120679102 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نرم افزارهای پژوهش در آموزش زبان 120642011 2 2 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 9 نتیجه
از 1