اعضای هیات علمی

محمد رحیمی

محمد رحیمی

محمد رحیمی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تدریس مهارت های زبان 120642071 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مقاله نویسی 120631261 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مقاله نویسی 120631261 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
تربیت معلم زبان 120679302 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
سمینار در مسائل آموزش زبان 120643041 2 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نگارش متون علمی دانشگاهی 120642021 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مقاله نویسی 120631261 2 2 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
مقاله نویسی 120631261 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
تربیت معلم زبان 120679302 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نگارش متون علمی دانشگاهی 120642021 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1