اعضای هیات علمی

محمد رحیمی

محمد رحیمی

محمد رحیمی    (EN Page)

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه زارعی یادگیری خودسامان و رابطه آن با راهبردهای خواندن و خودارزیابی دانشجویان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1387/07/24
حسن نجفی بررسی الگوهای عذرخواهی در زبان فارسی مبتنی بر سن،¬ جنس و تحصیلات کارشناسی ارشد 1387/06/16
احسان عباسی تاثیر استفاده از بازی های کامپیوتری تجاری بر یادگیری لغات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1397/06/31
عبدالرضا عبداللهی تاثیر آموزش در سازمان کلامی انشاء جدلی فارسی و انگلیسی فراگیران ایرانی کارشناسی ارشد 1390/07/19
سارا عفیفی بررسی تعامل فراگیران زبان انگلیسی با بازخورد تصحیحی نوشتاری آموزگار و رایانه در نگارش به زبان انگلیسی: مطالعه موردی هشت دانشجوی ایرانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
ساناز اکبرزاده مقایسه بازخورد نوشتاری و ارزشیابی معلمان انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان: نگارش دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1390/11/10
زهرا علی مراد بررسی فرایند گفتمان مدار شکل گیری یا کاهش انگیزش: مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه شیراز دکتری 1392/06/17
زهرا علی مراد تا ثیر بسند گی زبان دوم، جنسیت و راهبرد های درک مطلب در زبان اول بر روی استفاده از راهبرد های معنا یی و ساختاری در درک مطلب زبان دوم کارشناسی ارشد 1387/08/01
فروه امین تأثیر طولانی مدت همسویی برنامه درسی با نیازهای زبانی فراگیران بر عملکرد معلمان و عادات یادگیری زبان انگلیسی زبان آموزان به عنوان یک زبان خارجی دکتری
ابراهیم اسدی رهیابی تأثیر دو روش مستقیم و غیرمستقیم تصحیح اشتباهات نوشتاری بر ساختار و محتوای متن¬های اصلاح شده و متون نوشته شده جدید زبان¬آموزان کارشناسی ارشد 1389/12/01
مجید دولتی جلیلیان طراحی، تولید و برچسب‌زنی پیکره‌ی زبان‌آموز فارسی کارشناسی ارشد 1397/11/30
فرمان فهام نقش سبکهای یادگیری در استفاده از راهکارهای درک شنیداری زبان انگلیسی توسط شنونده های ماهر و مبتدی ایرانی کارشناسی ارشد 1390/10/14
فاطمه فاریابی میانجی گری مدرسین ایرانی زبان انگلیسی در استفاده موثر و مناسب ارزشیابی پویای بازخورد نوشتاری دکتری
مهسا فاتحی تاثیر بازخورد نوشتاری غیرمستقیم بر دقت و پیچیدگی نوشتاری زبان آموزان خارجی انگلیسی زبان: سهم سبک یادگیری قیاسی و استقرایی کارشناسی ارشد 1399/11/29
مرضیه قادری تحلیل پیکره‌ای از فراوانی و نوع خوشه های واژگانی در بخش مقدمه مقالات دانشگاهی زبانشناسی کاربردی انگلیسی توسط محققان ایرانی و بومی انگلیسی کارشناسی ارشد 1401/09/30
شقایق قالیباف ثانی بررسی تاثیر عوامل بی انگیزه کننده و مهارت گفتاری در زبان انگلیسی: مطالعه عقاید زبان آموزان و معلمان کارشناسی ارشد 1390/07/19
مهراب قاسم زاده : بررسی مقابله ای عناصر زنجیری گفتار در فارسی و فرانسه کارشناسی ارشد 1388/02/27
میلاد هرندی بررسی تأثیر ارزش یابی پویای بازخورد اصلاحی نوشتاری بر روی درستی دانش دستوری زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1400/04/29
زهرا حسن زاده نوشتار جدلی در فارسی به عنوان زبان اول و انگلیسی به عنوان زبان دوم: تاثیر فرهنگ و آموزش کارشناسی ارشد 1399/06/31
احسان هدایتی تاثیر آموزش راهکارهای درک شنیداری بر مهارت درک شنیداری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1389/06/24
مریم همایون زاده مقایسه دو رویکرد سبک محور به آموزش نگارش در زبان انگلیسی: روش انگلیسی با اهداف ویژه با روش بلاغت نوین کارشناسی ارشد 1391/04/28
محمدحامد هومان فرد بررسی تاثیر بازخورد برخط نوشتاری توسط ھمسان و معلم بر توانایی نگارش زبان آموزان زبان انگلیسی بھ عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد 1391/04/27
مریم کاظمی ملک محمودی بررسی چگونگی درگیرشدن دانشجویان کارشناسی ارشد با بازخورد صوتی ویدیوئی و بازخورد آنلاین یک به یک استاد در مورد نوشتار دانشگاهی به زبان دوم با رویکردی اجتماعی فرهنگی دکتری
رقیه کهترفرد بررسی نقش عاملهای تفاوتهای فردی در میزان پذیرش و حفظ موثر بازخورد در اصلاحات نوشتاری: چه زبان آموزانی بیشتر بهره می برند؟ کارشناسی ارشد 1390/06/30
افسانه کیوان شکوه تاثیر استفاده دانشجویان ایرانی از نرم افزار بر- خط moodlereader بر یادگیری تصادفی واژگان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1390/10/14
سما کناردریائی نقش حافظه کارآمد در تأثیر بازخورد آموزگاران در بهبود کیفیت نوشتار فراگیران زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
فرنوش خندان مقایسه تاثیر بازخورد خودکار رایانه با بازخورد با واسطه رایانه بر درستی نگارش فراگیران زبان انگلیسی:نقش کاربرد راهکارهای دستوری و خودتنظیمی کارشناسی ارشد 1398/04/31
حمید کیان مهر بررسی راهکارهای یادگیری واژگان زبان فارسی توسط غیر فارسی زبانان و عوامل موثر بر آنها کارشناسی ارشد 1388/04/17
علی کوشکی ظرفیت های تشخیصی و رشدی ارزیابی پویا برای مهارت نگارش کارشناسی ارشد 1391/04/28
فاطمه منوچهری تجزیه و تحلیل خطا در استفاده از زمان دستوری زبان فرانسه توسط فارسی زبانان با دانش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1389/06/01
سارا مشایخ بررسی تاثیر اموزش تفکر انتقادی بر درک مطلب، انگیزش و نگرش زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1389/06/31
محدثه مهرزاد سنجش روایی ارزیابی نگارش با واسطه ی رایانه و ارزیابی خودکار نگارش بر اساس رویکرد استدلالی دکتری 1398/12/14
سید مهدی مدرس مصدق تحقیقی درباره سواد ارزیابی نوشتن معلمان ایرانی با محوریت ارزیابی برای یادگیری: پروژه معلمان دوره های آمادگی آیلتس دکتری 1401/06/29
صدیقه موسوی زاده خود کارآمدی و مدیریت کلاسی مدرسان زبان انگلیسی ایران کارشناسی ارشد 1387/07/24
ایلار نوروزی فرد بررسی تفاوت بین نگارش بر خط و مرسوم: کیفیت، خصوصیات کلامی، راهکارهای نگارشی و نگرش زبان آموزان کارشناسی ارشد 1389/12/11
المیرا نوروزی صیام تاثیر آموزش راهکار مدار بر روی نگارش: رویکرد اجتماعی- فرهنگی کارشناسی ارشد 1389/11/20
فاطمه نوروزیان مقدم تاثیر شیوه مفهوم محور بر پیشرفت توانایی نگارش فراگیران زبان انگلیسی : با تاکیید بر نگارش متون استدلالی کارشناسی ارشد 1398/11/30
محمدحسین ردادی تاثیر بازخورد نگارشی پویا بر کاهش مشکلات زبانی کلی فراگیران زبان خارجی: مقایسه بین بازخورد متمرکز با جامع کارشناسی ارشد 1399/06/25
ثمینه رازقی مقایسه مهارت های نحوی، معناشناسی و واجشناسی کودکان 5-8 ساله کاشت حلزون با کودکان طبیعی کارشناسی ارشد 1389/11/20
سروش روشن تأثیر هدف خواندن بر یادگیری اتفاقی کلمات زبان دوم در کوتاه مدت و بلند مدت و انگیزه یادگیری زبان کارشناسی ارشد 1389/06/01
زینب شاکرمی اکتساب تصادفی زمان حال کامل و گذشته کامل انگلیسی توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی: مقایسه بین روش های آموزشی معنا محور و دستور محور کارشناسی ارشد 1397/11/30
پریسا شجاعی نژاد بررسی عوامل موثر برخلاصه نویسی فراگیران زبان انگلیسی ایرانی کارشناسی ارشد 1390/08/11
ارزو سبحانی انواع مختلف بازخورد معلم به خطاهای زبانی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی و تاثیر ان بر میزان پذیرش شکل صحیح خطاه کارشناسی ارشد 1391/04/27
ندا سلیمانی بررسی کارایی بازخوردهای اصلاح کننده ی نگارشی از دیدگاه نظریه ی فعالیت: نقش تربیت معلم دکتری 1400/06/31
سمانه یدالهی طراحی و ساخت پیکر? نوشتاری زبان‌آموز انگلیسی برای زبان‌آموزان ایرانی مبتنی بر برچسب‌گذاری خطاها دکتری
حنان جلالی عدم تطابق سبک یادگیری و نوع بازخورد تصحیحی نوشتاری:تاثیر میانجی گر نظریه ضمنی سبک یادگیری کارشناسی ارشد 1398/04/31
ندا اعتمادی بررسی تا ثیر واژگان حا شیه بر یاد گیری مهارت های دریافتی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجه کارشناسی ارشد 1390/06/31
مجید فیاض دستگردی تحلیل زبانشناختی"هشت کتاب"سهراب شپهری: بررسی عناصر انسجام و الگو های نحوی. کارشناسی ارشد 1389/06/01
شاداب مصلحی ارزیابی کارایی مقیاس نمره گذاری چند جزیی، پلکانی، تعاملی برای نمره دهی بندهای انگلیسی با شیوه های مختلف بلاغی کارشناسی ارشد 1385/11/01
سحر عباسی سرداری ارزیابی تشخیصی شناختی نگارش تلفیقی آیلتس دکتری
احسان عبدالهی طراحی، تولید و برچسب‌زنی پیکره گفتاری زبان‌آموز زبان فارسی کارشناسی ارشد 1400/01/18
فاطمه عابدزاده پایان دادن به موضوع در مکالمات تلفنی طبیعی: مورد زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی کارشناسی ارشد
حکیمه ایوبیان سنجش روایی مقیاس ارزشگذاری فعالیت نوشتاری 2 آیلتس در چارچوب استدلال-محور با تمرکز بر استنباط های ارزیابی و تعمیم دکتری 1401/09/22
مریم اذریان تأثیر آموزش راهبرد‌های کاربرد متن منبع بر نگارش تلفیقی خوانداری-نوشتاری در مقایسه با نگارش تلفیقی شنیداری- نوشتاری فراگیران زبان انگلیسی دکتری
افسانه بهارلو بررسی رابطه دغدغه موفقیت و احساس فریب کاری با موفقیت تحصیلی و دانش زبانی فراگیران زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1387/04/31
حجت اله برومندی تحسین و پاسخ به تحسین در زبانهای آمریکایی انگلیسی و فارسی کارشناسی ارشد 1388/10/01
فرهنگ دانش فرد نقش آموزش مستقیم کاربرد راهبردها بر پیشرفت توانایی نگارش تلفیقی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی دکتری
رسول فتحی عمادابادی تاثیر انواع اطلاعات دیداری بر عملکرد آزمون دهندگان در فعالیت نوشتاری 1 آزمون آیلتس کارشناسی ارشد
هاجر غفارپور ماهیت تکاملی ژانر: چکیده در آموزش انگلیسی به عنوان زبان خارجی و اخترفیزیک کارشناسی ارشد 1387/08/01
فرزانه قرقانی نژاد یادگیری خود سامان و رابطه آن با کنش نگارشی و انگیزه یادگیری فراگیران زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1390/06/27
فاطمه غلامی تاثیر توضیح نوشتاری در پاسخ به بازخورد اصلاحی مستقیم بر درستی نوشتار فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
لیلا حاجی عبدالرسولی تاثیر آموزش با استفاده از روش بحث و تبادل نظر بر ارزیابی مهارت نگارش توسط ارزیابان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی دکتری 1400/06/17
حامد حاجی باقری فرد ماهیت و نوع بخش های زبان-محور در تعاملات فراگیران ایرانی زبان انگلیسی هنگام نگارش مشارکتی: تأثیر بسندگی، جنسیت و برونگرایی/درونگرایی کارشناسی ارشد 1398/06/30
وحید حشمتی بررسی عملکرد گروهی از زبان آموزان ایرانی در چهارشیوه ارائه فعالیتهای شنیداری: تاثیر دو سبک مختلف یادگیری کارشناسی ارشد 1390/06/29
سیدعلی حسینی بررسی تاثیر هویت قومی زبان آموزان ایرانی بر انگیزش و بسندگی آنها در زبان انگلیسی: مطالعه موردی زبان آموزان ترک و بلوچ کارشناسی ارشد 1391/03/17
حدیث جهانیان مقایسه کاربرد تک‌واژه‌ها، عبارت‌های چندواژه‌ای و گفتمان‌نماها در زبان بینابینی فارسی‌آموزان عرب‌زبان و گویشوران بومی زبان فارسی کارشناسی ارشد 1400/06/31
تورج جلیلی بررسی دلایل عملکرد متفاوت سئوالات آزمون درک مطلب به زبان خارجی کارشناسی ارشد 1391/04/28
زهرا جاویدان مهر بررسی کاربرد تدریس تاملی در موسسات خصوصی زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1390/06/30
سجاد کبگانی تحلیل انتقادی تصاویر موجود در مجموعه کتابهای 'Top Notch ' (با رویکرد نشانه شناسی اجتماعی) کارشناسی ارشد 1390/11/15
الهام کریمی فام بررسی وجودونحوه تاثیرات ایدئولوژیکی وچرخش گفتمان درترجمه:درچارچوب تحلیل انتقادی گفتمان کارشناسی ارشد 1390/04/21
مرجان خادمی پور راهکارهای یادگیری زبان به کار برده شده توسط خودآموزان و زبان آموزانی که در کلاس شرکت می کنند: مطالعه‌ی موردی دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد 1389/03/01
محدثه مهرزاد نامه های الکترونیکی تجاری انگلیسی فارسی زبانان و انگلیسی زبانان: مطالعه مقابله ای گفتمان در سطح خرد و کلان کارشناسی ارشد 1390/03/25
مینا معظم جزی بررسی تخصص ارزیاب در سنجش مهارت نوشتاری زبان دوم با استفاده از مدل چند وجهی راش کارشناسی ارشد 1398/06/27
زهرا منتصری روایی سنجی استدلال-محور چک لیست توانش تعاملی زبان دوم دکتری 1400/11/15
فرزانه مظفری آموزش و پرورش به سوی آینده : بررسی کاربرد آموزش انتقادی در کلاس های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی زبان انگلیسی ایرانیان کارشناسی ارشد 1390/06/30
سحر نادری بررسی تاثیر جنسیت، دانش زبانی و سبک یادگیری بر الگوهای تعاملی کلاسهای آموزش زبان انگلیسی در ایران کارشناسی ارشد 1390/03/25
ساسان نوبهار منابع عضویت در گفتمان در نوشتار توضیحی زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی: بررسی نقش جنسیت و سطح بسندگی زبان کارشناسی ارشد
الهام پوررسا تاثیر حاشیه نویسی به زبان مادری و به زبان دوم بر یادگیری اتفاقی کوتاه مدت و بلند مدت واژگان و درک مطلب زبان آموزان ایرانی در متون ادبی و روزنامه ای کارشناسی ارشد 1390/06/30
ابراهیم رحیمی توانش تعاملی در آزمون های شفاهی گروهی: تدوین مقیاس ارزیابی مبتنی بر داده های تجربی بر اساس شاخصه های برجسته از دیدگاه ارزیابان دکتری
آسیه روستائی بررسی روند تغییر نمود جنسیتی در کتابهای اموزش زبان انگلیسی در طول سه دهه : مطالعه موردی مجموعه کتابهای Interchange ,Top Notch Streamline , کارشناسی ارشد 1390/11/15
آرزو سالکی بررسی درک ذینفعان ایرانی نسبت به چالش ها و فرصت های ارزیابی مبتنی بر وب در دوره های آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
الهام شفیعی سروستانی عوامل احساسی و اضطراب ارتباط گفتاری: اعتماد به نفس درونگرایی/برونگرایی کارشناسی ارشد 1387/07/30
علی زارعی بررسی منصفانه بودن آزمون زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی در ایران بر اساس چارچوب انصاف آزمون کیونان کارشناسی ارشد
سمیرا زارع زاده تاثیر ملیت نویسنده بر مهارت ارزیابی معلمان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1398/06/27
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تدریس مهارت های زبان 120642071 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
مقاله نویسی 120631261 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
مقاله نویسی 120631261 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
تربیت معلم زبان 120679302 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
سمینار در مسائل آموزش زبان 120643041 2 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
نگارش متون علمی دانشگاهی 120642021 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
مقاله نویسی 120631261 2 2 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
مقاله نویسی 120631261 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
تربیت معلم زبان 120679302 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نگارش متون علمی دانشگاهی 120642021 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 10 نتیجه
از 1