اعضای هیات علمی

محمد مرادی

محمد مرادی

محمد مرادی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در شعر معاصر ایران 120549591 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1800) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
مبانی ادبیات پایداری 120543211 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
فارسی عمومی 120531001 3 9 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
فارسی عمومی 120531001 3 23 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1530) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1530) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
تحقیق در شعر معاصر ایران 120549591 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
مبانی ادبیات پایداری 120543211 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
فارسی عمومی 120531001 3 10 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1130) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1130) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 7 نتیجه
از 1