اعضای هیات علمی

محمدمهدی مرادی خلج

محمدمهدی مرادی خلج

محمدمهدی مرادی خلج    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شناخت نقد منابع 120379911 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نقد و بررسی تاریخ اسلام تاپایان عباسیان 120345431 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مسائل عمومی ایران شناسی (1) 120346041 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
فلسفه تاریخ 120331141 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/20 (1400 - 1600) ترم اول 1140
تاریخ تحولات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا 28 مردا 120331281 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/17 (1400 - 1600) ترم اول 1140
شناخت نقد منابع 120379911 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
نقد و بررسی تاریخ اسلام تاپایان عباسیان 120345431 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
مسائل عمومی ایران شناسی (1) 120346041 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
فلسفه تاریخ 120331141 2 1 نامشخص (0000 - 0000) 13991
تاریخ تحولات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا 28 مردا 120331281 4 1 نامشخص (0000 - 0000) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1