اعضای هیات علمی

غلامحسین شاهینی

غلامحسین شاهینی

غلامحسین شاهینی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه عابدزاده پایان دادن به موضوع در مکالمات تلفنی طبیعی: مورد زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی کارشناسی ارشد
مرضیه امیری بررسی مقایسه‌ای مولفه‌های فرهنگ اسلامی در سه کتاب‌ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد 1397/06/31
محمد حکانی حضور همزمان مادران و کودکان در کلاس‌های زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و تاثیر آن بر پیشرفت زبان کودکان کارشناسی ارشد 1396/12/19
زهرا کشاورز بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی بر پیشرفت درک شنیداری دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: با رویکرد نقش واسطه ای مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد 1400/06/31
الهام خسرویان بررسی وضعیت تفکر و عوامل موثر بر آن میان دانشجویان رشته ی زبان انگلیسی مقطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد 1396/12/16
شهربانو میمندی بررسی مقایسه ای عناصر فرهنگی در دو کتاب اموزشی فارسی و انگلیسی به عنوان زبانهای خارجه کارشناسی ارشد 1394/06/30
مجتبی نظری ارزیابی فرهنگی یک مجموعه کتاب آموزش زبان فارسی و یک مجموعه کتاب آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: بر اساس الگوی هاتس کارشناسی ارشد 1398/11/30
بهاره نظری مزیدی تغییر موضوع در مکالمات تلفنی روزمره فارسی: از دیدگاه تحلیل مکالمه کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهراء السادات نوری خلاری بررسی توانایی تفکر فلسفی دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1394/12/19
پیمان رضائی بررسی وضعیت تفکر از طریق تجزیه و تحلیل سوالات تشریحی کتاب های درک مطلب زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم یا خارجی کارشناسی ارشد 1397/06/31
مهشید صفویان بررسی وضعیت آموزش و فراگیری فرهنگ زبان انگلیسی در ایران : موانع و راه حلها کارشناسی ارشد 1396/12/20
فاطمه شاه امیریان بررسی راهبردهای مورد استفاده ی فارسی زبانان داخل ایران برای رسیدن به روانی در تکلم به زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد 1395/11/27
غلامرضا طباطبایی بررسی عناصر فرهنگی در تصاویر کتاب آموزش زبان Four Corners کارشناسی ارشد
فرهنگ دانش فرد نقش آموزش مستقیم کاربرد راهبردها بر پیشرفت توانایی نگارش تلفیقی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی دکتری
فاطمه اسماعیلی تدوین الگویی برای بررسی هویت دانشجویان زبان انگلیسی در مقالات علمی نگارش شده توسط آنها دکتری 1401/11/03
مینا فرهمند عوامل مؤثر در تمایل به برقراری ارتباط: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد 1398/03/28
سیدفاضل فاضلی گزیک ارائه ی الگویی بر اساس کنش گفتار و کارکرد زبان برای تدوین مطالب درس "بررسی اثار ترجمه شده ی اسلامی" کارشناسی ارشد 1391/06/18
زینب جعفریان نگرش معلمان و فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در مورد دوره های آنلاین همزمان کارشناسی ارشد 1400/06/31
یاسر خواجوی بررسی نقش عوامل محیطی و تفاوتهای فردی در توجه به بازخورد و به کارگیری آن در رشد مهارت نگارش: مطالعه موردی چند فراگیر ایرانی زبان انگلیسی دکتری 1395/04/29
زهرا خردمندسعدی تاثیرات تحریک الکتریکی فراجمجه ای در ناحیه شکنج قدامی زیرین سمت چپ مغز در حین فراگیری دستور زبان انگلیسی به دو روش ضمنی و صریح: بررسی فراگیران بزرگسال ایرانی از طریق الکتروانسفالوگرافی کمی و طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک دکتری 1398/06/09
فهیمه نجفی آموزش فکورانه معلمان زبان انگلیسی در ایران و نظرات دانش اموزان درباره عملکرد آن ها در کلاس های برخط کارشناسی ارشد 1400/11/15
فاطمه رخشنده رو بررسی توانش بین فرهنگی در کتابهای درسی انگلیسی و نحوه آموزش و فراگیری زبان انگلیسی در ]چهار موسسه زبان در شیراز کارشناسی ارشد 1391/07/05
رویا رزمی یگانه ارزیابی محتوایی مجموعه "فارسی بیاموزیم " براساس چارچوب طبقه بندی تجدیدنظر شده بلوم کارشناسی ارشد
مهسا رضایی مقایسه نقش تکیه گاه سازی معلم، تکیه گاه سازی زبان آموزان ایرانی، تعامل گفتاری بین آنها و تاثیر آن بر پیشرفت مهارت گفتاری در زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1395/12/16
مهدی رضایی جوزم بکارگیری رویکرد هوش چندگانه در بررسی کتاب های زبان انگلیسی، روش آموزش آموزگاران و ویژگی های فراگیران ایرانی در دبیرستان های شهربابک کارشناسی ارشد 1391/12/13
الهه سلیمانی تاثیر آموزش سبک محور نگارش انگلیسی بر آگاهی فراشناختی ، آگاهی فراشناختی سبک و توانایی نگارش متن های استدلالی در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1394/06/31
شیوا یزدانی جامعه ‌پذیری علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته آموزش زبان انگلیسی: مطالعه مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد شکل گیری هویت علمی دکتری 1401/10/19
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و روش ترجمه 120633361 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
زبان خارجی باتکیه برمتون تاریخی 120349751 4 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
نظریه های آموزش و یادگیری 120644021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
اصول وروش ترجمه 120631041 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
بررسی اثارترجمه شده اسلامی 1 120631241 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
اصول و روش ترجمه 120633361 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
زبان خارجی باتکیه برمتون تاریخی 120349751 4 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1399
اصول و روش تدریس زبان های خارجی 120642041 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
اصول وروش ترجمه 120631041 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 9 نتیجه
از 1