اعضای هیات علمی

غلامحسین شاهینی

غلامحسین شاهینی

غلامحسین شاهینی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و روش ترجمه 120633361 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
زبان خارجی باتکیه برمتون تاریخی 120349751 4 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نظریه های آموزش و یادگیری 120644021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
اصول وروش ترجمه 120631041 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
بررسی اثارترجمه شده اسلامی 1 120631241 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
اصول و روش ترجمه 120633361 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
زبان خارجی باتکیه برمتون تاریخی 120349751 4 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
اصول و روش تدریس زبان های خارجی 120642041 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
اصول وروش ترجمه 120631041 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1