اعضای هیات علمی

محبوبه سعادت

محبوبه سعادت

محبوبه سعادت    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجید فیاض دستگردی تحلیل زبانشناختی"هشت کتاب"سهراب شپهری: بررسی عناصر انسجام و الگو های نحوی. کارشناسی ارشد 1389/06/01
الهام ارجمند بررسی ارتباط بین دانش معلمان ایرانی در زمینه سنجش زبان انگلیسی و تأثیر بازشویی آزمون: مطالعه موردی مدرسان زبان عمومی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1398/06/31
مریم آذریان کاربرد مقیاس های تحلیلی و کلی نگر در ارزشیابی مهارت مقاله نویسی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1392/09/13
مریم اذریان تأثیر آموزش راهبرد‌های کاربرد متن منبع بر نگارش تلفیقی خوانداری-نوشتاری در مقایسه با نگارش تلفیقی شنیداری- نوشتاری فراگیران زبان انگلیسی دکتری
سمیه بختیاری بازنمایی جنسیت در تصاویر کتابهای اینترچینج(ویرایش سوم) کارشناسی ارشد 1390/11/15
رضا بیرم وند تاثیر شیوه ارزیابی پویای بر هم کنشی بر یادگیری واژگان: مطالعه موردی یک فراگیر ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1396/06/29
حجت اله برومندی تحسین و پاسخ به تحسین در زبانهای آمریکایی انگلیسی و فارسی کارشناسی ارشد 1388/10/01
اسما دبیری تجزیه و تحلیل متنی و بین متنی مهارت های خواندن با دقت متون انگلیسی توسط دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی دکتری 1395/04/23
فرهنگ دانش فرد تاثیرات میان زبانی در کاربرد حروف اضافه ی زمانی در زبان فرانسه به عنوان زبان سوم: مقایسه ی دانشجویان ایرانی رشته ی زبان انگلیسی و رشته ی زبان فرانسه کارشناسی ارشد 1396/06/27
فرهنگ دانش فرد نقش آموزش مستقیم کاربرد راهبردها بر پیشرفت توانایی نگارش تلفیقی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی دکتری
فاطمه ابراهیمی بررسی تأثیرات هوش هیجانی انگیزش خواندن و راهبردهای خواندن بر میزان درک مطلب دانشجویان ایرانی رشته ی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1395/12/17
بابک امامی عقاید مدرسان ایرانی در مورد اشتباهات نوشتاری زبان آموزان و نحوه تصحیح آنان: تاُثیر تجربه تدریس و میزان تحصیلات مدرسان و سطح بسندگی زبانی نویسندگان کارشناسی ارشد 1391/07/11
فرزانه اسماعیلی روشناوند کاربرد «را» در زبان بینابین فارسی آموزان غیر فارسی زبان در سطوح مختلف یادگیری کارشناسی ارشد 1397/11/30
فاطمه غلامی تاثیر توضیح نوشتاری در پاسخ به بازخورد اصلاحی مستقیم بر درستی نوشتار فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
حامد حاجی باقری فرد ماهیت و نوع بخش های زبان-محور در تعاملات فراگیران ایرانی زبان انگلیسی هنگام نگارش مشارکتی: تأثیر بسندگی، جنسیت و برونگرایی/درونگرایی کارشناسی ارشد 1398/06/30
سهیلا هاشمی دوانی ویژگیهای اساتید درس انگلیسی با اهداف ویژه در ایران : بررسی نظر اساتید و دانشجویان از طریق روش دلفی کارشناسی ارشد 1391/06/28
وحید حشمتی بررسی عملکرد گروهی از زبان آموزان ایرانی در چهارشیوه ارائه فعالیتهای شنیداری: تاثیر دو سبک مختلف یادگیری کارشناسی ارشد 1390/06/29
سروین حسینی کاربرد ترجمه به عنوان یک راهبرد یادگیری در مهارت خواندن توسط زبان آموزان ایرانی در سطوح مختلف بسندگی کارشناسی ارشد 1387/07/30
سیدعلی حسینی بررسی تاثیر هویت قومی زبان آموزان ایرانی بر انگیزش و بسندگی آنها در زبان انگلیسی: مطالعه موردی زبان آموزان ترک و بلوچ کارشناسی ارشد 1391/03/17
مریم جمال ابادی کارشناسی ارشد
رویا جمالی نسب ارزیابی کتاب مقدماتی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مینا براساس مدل مک دونا،شاو و ماسوهارا(2013) کارشناسی ارشد 1397/11/30
مریم کاظمی ملک محمودی بررسی چگونگی درگیرشدن دانشجویان کارشناسی ارشد با بازخورد صوتی ویدیوئی و بازخورد آنلاین یک به یک استاد در مورد نوشتار دانشگاهی به زبان دوم با رویکردی اجتماعی فرهنگی دکتری
ندا کیخائی بررسی الگوهای پاسخ به تحسین در زبان فارسی در شهر اصفهان: تأثیر سن، جنسیت و موقعیت اجتماعی. کارشناسی ارشد 1393/06/30
مرجان خادمی پور راهکارهای یادگیری زبان به کار برده شده توسط خودآموزان و زبان آموزانی که در کلاس شرکت می کنند: مطالعه‌ی موردی دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد 1389/03/01
یاسر خواجوی بررسی نقش عوامل محیطی و تفاوتهای فردی در توجه به بازخورد و به کارگیری آن در رشد مهارت نگارش: مطالعه موردی چند فراگیر ایرانی زبان انگلیسی دکتری 1395/04/29
نرگس خانجانی بلالمی میزان فراهم سازی بافت و یادگیری واژگان زبان انگلیسی توسط کودکان ایرانی: کاربرد فلش کارت، ارتباط واژگانی و ایفای نقش کارشناسی ارشد 1394/08/20
زهرا خردمندسعدی تاثیرات تحریک الکتریکی فراجمجه ای در ناحیه شکنج قدامی زیرین سمت چپ مغز در حین فراگیری دستور زبان انگلیسی به دو روش ضمنی و صریح: بررسی فراگیران بزرگسال ایرانی از طریق الکتروانسفالوگرافی کمی و طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک دکتری 1398/06/09
زهرا خردمندسعدی تاثیر بازخورد الکترونیکی بر درستی نگارش انگلیسی زبان آموزان ایرانی: مقایسه بازخورد مستقیم با بازخورد فرا زبانی کارشناسی ارشد 1393/06/30
فاطمه ملکی انواع بازخورد بازریزی و بازتولید زبان آموزان ایرانی در سطوح مختلف بسندگی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1391/12/16
امید ملاحی تاثیرات بازخورد بر گسترش مهارت نگارش انگلیسی زبان آموزان ایرانی : مقایسه رویکرد ارزیابی پویای گروهی با ارزیابی تکوینی کارشناسی ارشد 1392/06/25
سارا مشایخ بررسی تاثیر اموزش تفکر انتقادی بر درک مطلب، انگیزش و نگرش زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1389/06/31
سمیرا محمدی تاثیر جنسیت، بافت و سطح تحمیل تقاضا بر نحوه درخواست کردن فارسی زبانان کارشناسی ارشد 1388/07/13
شهلا مطهری بررسی زبان جنسیتی در مطبوعات اجتماعی ایران :مطالعه موردی 4 مجله ی خانوادگی پر تیراژ کارشناسی ارشد 1390/04/14
سامان نجفی رابطه بین رابطه بین نگرش به خواندن، میزان آگاهی از راهبردهای فراشناختی خواندن و توانایی خواندن دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه جهرم کارشناسی ارشد 1394/11/07
پروین نیک سرشت رابطه ی بین اضطراب فراگیران ایرانی زبان انگلیسی و باورهای آنان در مورد بازخورد اصلاحی در نگارش کارشناسی ارشد
الهام پوررسا تاثیر حاشیه نویسی به زبان مادری و به زبان دوم بر یادگیری اتفاقی کوتاه مدت و بلند مدت واژگان و درک مطلب زبان آموزان ایرانی در متون ادبی و روزنامه ای کارشناسی ارشد 1390/06/30
فاطمه رحیمیان اثر توانبخشی شناختی بر یادگیری واژگان توسط فراگیران زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
آمنه رنجبر بررسی تمیز شنیداری واکه ها و همخوان های زبان فارسی در کودکان کم شنوا کارشناسی ارشد 1389/07/01
مرضیه روستا خطاهای دستوری زبان آموزان ایرانی در نگارش: تاثیر سبک شناختی تکانشگری/تامل گرایی کارشناسی ارشد
سروش روشن تأثیر هدف خواندن بر یادگیری اتفاقی کلمات زبان دوم در کوتاه مدت و بلند مدت و انگیزه یادگیری زبان کارشناسی ارشد 1389/06/01
ابوالفضل شاه علی بررسی عملکرد جملات چند استفهامی زبان فارسی در چهارچوب اصل اثر برتری کارشناسی ارشد 1387/12/01
آیت شمس الدینی رابطه ی بین عوامل انگیزه زدا، جهت گیری های انگیزشی و بسندگی زبانی در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1392/06/30
مرضیه سوزنده فر آموزش سواد چندگانه و کارآیی آن در شناسایی ایدئولوژی های نئولیبرالیسم در فضای مجازی در کلاسهای انگلیسی عمومی مقطع کارشناسی: مطالعه ی زبان آموزان ایرانی در زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی دکتری 1394/04/24
الهه سلیمانی تاثیر آموزش سبک محور نگارش انگلیسی بر آگاهی فراشناختی ، آگاهی فراشناختی سبک و توانایی نگارش متن های استدلالی در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1394/06/31
شبنم ترنگان بررسی خود باوری در درک شنیداری، اضطراب در درک شنیداری، استفاده از راهکارهای درک شنیداری و مهارت درک شنیداری زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1391/12/09
هیوا ویسی فارسی: فراگیری زبان دوم به خطر افتادن زبان اول وتاثیر ان بر یادگیری زبان انگلیسی مطالعه موردی گویش وران کرد زبان ایران دکتری 1392/07/07
سیده سحر زاهد علوی بررسی تاثیر عملکرد فردی در مقابل عملکرد دونفره بر پیچیدگی، دقت و تسلط در نگارش دکتری 1396/10/23
زهرا باقری بررسی فواید بالقوه آموزش راهبردهای خواندن کارشناسی ارشد 1387/06/26
رخشان دانشورکشکولی بررسی مکالمات بین جنسی فارسی زبانان: مطالعه موردی "قطع مکالمه" و "همپوشانی کلامی" کارشناسی ارشد 1388/07/29
گلناز دوات گرزاده بازنمایی کارگزاران اجتماعی در مجموعه کتابهای Interchange Third Edition :تحلیل انتقادی گفتمان با توجه به مؤلفه های جامعه شناختی-معنایی کارشناسی ارشد 1386/09/14
سید داریوش رضوی بررسی دستوری سامانه ی قید در زبان فارسی معاصر و تعیین مرزهای نسبی آن با سازه های موازی براساس الگوی هادلستون و پولوم 2002 کارشناسی ارشد 1393/06/31
قاسم زارع نگرش فراگیران و مدرسینِ ایرانیِ زبانِ انگلیسی نسبت به آموزشِ زبان به روشِ تکلیف- محور کارشناسی ارشد 1386/03/20
عطاالله سنچولی تأثیر ماهیت معنایی فعل بند پایه بر بند پیرو کارشناسی ارشد 1387/06/03
حسن نجفی بررسی الگوهای عذرخواهی در زبان فارسی مبتنی بر سن،¬ جنس و تحصیلات کارشناسی ارشد 1387/06/16
سحر عباسی سرداری ارزیابی تشخیصی شناختی نگارش تلفیقی آیلتس دکتری
احسان عباسی تاثیر استفاده از بازی های کامپیوتری تجاری بر یادگیری لغات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1397/06/31
مرضیه عبداللهی پور تاثیر تسلط بر تکنولوژی و دسترسی به رایانه بر نگرش دانشجویان و اساتید زبان انگلیسی دانشگاههای شیراز نسبت به استفاده از رایانه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1393/06/30
فرشاد ادیب بررسی تاثیر اضطراب تلفظ و انگیزش تلفظ بر تمایل زبان آموزان ایرانی به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
سارا عفیفی بررسی تعامل فراگیران زبان انگلیسی با بازخورد تصحیحی نوشتاری آموزگار و رایانه در نگارش به زبان انگلیسی: مطالعه موردی هشت دانشجوی ایرانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد 1399/06/31
مرجان افشاری راد بررسی ویژگی¬های زبانی در گفتار و نوشتار بیماران با تشخیص اسکیزوفرنی کارشناسی ارشد 1388/12/15
ساناز اکبرزاده مقایسه بازخورد نوشتاری و ارزشیابی معلمان انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان: نگارش دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1390/11/10
الهام آل محمد روانی در خواندن و نوشتن زبان آموزان ایرانی: بررسی تاثیر فعالیت های زماندار در یک برنامه تلفیقی خواندن و نوشتن کارشناسی ارشد 1391/12/12
زهرا علی مراد بررسی فرایند گفتمان مدار شکل گیری یا کاهش انگیزش: مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه شیراز دکتری 1392/06/17
زهرا علی مراد تا ثیر بسند گی زبان دوم، جنسیت و راهبرد های درک مطلب در زبان اول بر روی استفاده از راهبرد های معنا یی و ساختاری در درک مطلب زبان دوم کارشناسی ارشد 1387/08/01
فروه امین تأثیر طولانی مدت همسویی برنامه درسی با نیازهای زبانی فراگیران بر عملکرد معلمان و عادات یادگیری زبان انگلیسی زبان آموزان به عنوان یک زبان خارجی دکتری
پیام اراسته بررسی وضعیت تقلب در میان دانشجویان ایرانی با تمرکز بر دانشجویان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1397/06/26
ابراهیم اسدی رهیابی تأثیر دو روش مستقیم و غیرمستقیم تصحیح اشتباهات نوشتاری بر ساختار و محتوای متن¬های اصلاح شده و متون نوشته شده جدید زبان¬آموزان کارشناسی ارشد 1389/12/01
زینب بخشی ارزیابی کتاب های درسی آموزش زبان انگلیسی دوره متوسطه اول و دوم در نظام آموزشی افغانستان کارشناسی ارشد 1394/04/01
مرجان دانشور کشکولی ساختارواژگان احساسی زبان فارسی:رویکردی فراالگویی کارشناسی ارشد 1387/08/07
شهرزاد دهقان مقایسه ی دانشجویان ایرانی سال اول و سال چهارم زبان انگلیسی در زمینه ی آگاهی آنان از راهبردهای فراشناخت شنیداری در فراگیری زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1392/12/19
موژان اعتمادی مقایسه هویت بازتاب شده نویسندگان در مقالات انگلیسی نوشته شده توسط پژوهشگران فارسی زبان در علوم انسانی و مهندسی کارشناسی ارشد 1392/12/18
فاطمه فاریابی میانجی گری مدرسین ایرانی زبان انگلیسی در استفاده موثر و مناسب ارزشیابی پویای بازخورد نوشتاری دکتری
رضا فتاحی کدام متغیر بسندگی زبان انگلیسی را بهتر پیش بینی می کند؟ میزان استفاده از شبکه های اجتماعی یا سطح مهارت ارتباطی؟ کارشناسی ارشد 1395/07/10
راحله فیروزشاهیان تاثیر افزایش عزت نفس بر توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی دانش آموزان نوجوان دختر ایرانی کارشناسی ارشد 1395/09/22
حدیث قائدی تحلیل و بررسی حرکت، ساختار آغازین و ' که' ارزشیا بی در بخش نتیجه گیری مقالات تحقیقی رشته های آموزس زبان انگلیسی و زمین شناسی کارشناسی ارشد 1389/03/01
عبدالرسول قنبری چگونگی نمود حیطه بندی باز نگری شده بلوم در مجموعه کتابهای تاپ ناچ کارشناسی ارشد 1392/07/09
زهرا حسن زاده نوشتار جدلی در فارسی به عنوان زبان اول و انگلیسی به عنوان زبان دوم: تاثیر فرهنگ و آموزش کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمدحامد هومان فرد بررسی تاثیر بازخورد برخط نوشتاری توسط ھمسان و معلم بر توانایی نگارش زبان آموزان زبان انگلیسی بھ عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد 1391/04/27
سارا جعفری ارزیابی کتابهای انگلیسی با اهداف ویژه مورد استفاده دردانشگاه های ایران بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم: مقایسه کتابهای رشته های مهندسی، علوم انسانی و پزشکی کارشناسی ارشد 1391/09/08
سجاد کبگانی تحلیل انتقادی تصاویر موجود در مجموعه کتابهای 'Top Notch ' (با رویکرد نشانه شناسی اجتماعی) کارشناسی ارشد 1390/11/15
طاهره کاربر بررسی تاثیر انگیزه انسجامی در مقابل انگیزه ابزاری ، کاربرد راهکارهای یادگیری و جنسیت برروی بسندگی زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1390/12/24
رقیه کهترفرد بررسی نقش عاملهای تفاوتهای فردی در میزان پذیرش و حفظ موثر بازخورد در اصلاحات نوشتاری: چه زبان آموزانی بیشتر بهره می برند؟ کارشناسی ارشد 1390/06/30
افسانه کیوان شکوه تاثیر استفاده دانشجویان ایرانی از نرم افزار بر- خط moodlereader بر یادگیری تصادفی واژگان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1390/10/14
فرنوش خندان مقایسه تاثیر بازخورد خودکار رایانه با بازخورد با واسطه رایانه بر درستی نگارش فراگیران زبان انگلیسی:نقش کاربرد راهکارهای دستوری و خودتنظیمی کارشناسی ارشد 1398/04/31
صبا محمودی آموزش و کاربرد راهکارهای یادگیری زبان برای فراگیران مبتدی زبان انگلیسی در مدارس راهنمایی ایران : روش ترکیبی کارشناسی ارشد 1391/12/15
مژگان محمودی کیا بررسی نیازهای گفتاری انگلیسی دانشجویان دانشگاه مطالعه موردی گروه زبان های خارجی و زبانشناسی دانشگاه شیراز دکتری 1399/06/31
فاطمه منوچهری تجزیه و تحلیل خطا در استفاده از زمان دستوری زبان فرانسه توسط فارسی زبانان با دانش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1389/06/01
محدثه مهرزاد سنجش روایی ارزیابی نگارش با واسطه ی رایانه و ارزیابی خودکار نگارش بر اساس رویکرد استدلالی دکتری 1398/12/14
مهران محمدی مقدم بررسی اثرات آنی و آتی ارزیابی پویای تعاملی بر گسترش دانش دستور زبان: تحلیل موردی یک زبان آموز ایرانی کارشناسی ارشد 1394/06/24
مهران محمدی مقدم بررسی پیشرفت شناختی و احساسی معلمان و فراگیران زبان انگلیسی با استفاده از روش میانجیگری کلامی از دیدگاه اجتماعی فرهنگی دکتری 1399/06/31
رضا منفرد - کارشناسی ارشد 1389/06/15
زهرا منتصری روایی سنجی استدلال-محور چک لیست توانش تعاملی زبان دوم دکتری 1400/11/15
سیدعباس موسوی جنبه های تاثیر آزمون زبان: تحلیل آزمون ورودی دانشگاه در سطح کارشناسی در ایران با استفاده از نظریه اجتماعی هابرماس دکتری 1396/06/28
صدیقه موسوی زاده خود کارآمدی و مدیریت کلاسی مدرسان زبان انگلیسی ایران کارشناسی ارشد 1387/07/24
لیلا نقوی سنجش دانش کاربردشناسی فارسی ‌آموزان غیر‌فارسی‌زبان: بررسی نقش دوره‌های آموزش زبان فارسی، خانواده زبانی و سطح زبانی زبان‌آموزان کارشناسی ارشد 1394/06/18
نسیمه نوحی جدسی بررسی عوامل موثر بر شیوه ارزیابی ارزیابان آموزش ندیده ایرانی در مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی دکتری 1395/06/31
ایلار نوروزی فرد بررسی تفاوت بین نگارش بر خط و مرسوم: کیفیت، خصوصیات کلامی، راهکارهای نگارشی و نگرش زبان آموزان کارشناسی ارشد 1389/12/11
المیرا نوروزی صیام تاثیر آموزش راهکار مدار بر روی نگارش: رویکرد اجتماعی- فرهنگی کارشناسی ارشد 1389/11/20
فاطمه پارسا رابطه ی بین آگاهی معلمان زبان انگلیسی در ایران از نتایج پژوهش در زمینه یادگیری زبان دوم و کاربرد این نتایج در روش تدریس آنها کارشناسی ارشد 1392/06/27
امیر قرایی تربتی عوامل موثر در کاهش انگیزش دانشجویان ایرانی در کلاس های انگلیسی با اهداف ویژه کارشناسی ارشد 1398/06/27
ابوذر رجب پور تحلیل اصطلاحات یافت شده در سه کتاب انگلیسی پیشرفته کانون زبان ایران و فراوانی آنها بر اساس پیکره های رایانه ای کارشناسی ارشد 1391/09/25
حمید رنج بر دقت معلمان انگلیسی درکاربردصحیح تکیه برکلمات: بررسی مدرک دانشگاهی، تجربه تدریس، جنسیت، سن و روش تدریس معلمان ایرانی کارشناسی ارشد 1392/12/20
مهدی رضایی جوزم بکارگیری رویکرد هوش چندگانه در بررسی کتاب های زبان انگلیسی، روش آموزش آموزگاران و ویژگی های فراگیران ایرانی در دبیرستان های شهربابک کارشناسی ارشد 1391/12/13
پیمان رضائی بررسی وضعیت تفکر از طریق تجزیه و تحلیل سوالات تشریحی کتاب های درک مطلب زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم یا خارجی کارشناسی ارشد 1397/06/31
آسیه روستائی بررسی روند تغییر نمود جنسیتی در کتابهای اموزش زبان انگلیسی در طول سه دهه : مطالعه موردی مجموعه کتابهای Interchange ,Top Notch Streamline , کارشناسی ارشد 1390/11/15
فائزه صفری کاربرد آزمون تطبیقی آفلاین به منظور نمره دهی و تعیین سطح کارشناسی ارشد 1391/06/28
فایزه صفری ارائه استدلال روایی برای تشخیص توانایی نگارش تلفیقی با استفاده از مقیاس ارزیابی مبتنی بر داده های تجربی و رویکرد ارزیابی تشخیصی شناختی دکتری 1398/06/31
مهشید صفویان بررسی وضعیت آموزش و فراگیری فرهنگ زبان انگلیسی در ایران : موانع و راه حلها کارشناسی ارشد 1396/12/20
سارا شهاب فرهنگ پذیری رشته ای: مقایسه کتب درسی مقدماتی رشته های جامعه شناسی و زبان شناسی در زبان انگلیسی و فارسی کارشناسی ارشد 1392/06/31
شیوا صدیقی رابطه‌ی بین تراکم هم‌آیی واژگانی و درک مطلب زبان‌آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1389/12/11
الهام شفیعی سروستانی عوامل احساسی و اضطراب ارتباط گفتاری: اعتماد به نفس درونگرایی/برونگرایی کارشناسی ارشد 1387/07/30
زینب شاکرمی اکتساب تصادفی زمان حال کامل و گذشته کامل انگلیسی توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی: مقایسه بین روش های آموزشی معنا محور و دستور محور کارشناسی ارشد 1397/11/30
زهرا شعرا بررسی بازنمایی جتسیت در مجموعی کتابهای انگلیسی Touchstone کارشناسی ارشد 1391/04/28
سیده هدی شجاعی آموزش لغات چند معنایی به فراگیران ایرانی زبان انگلیسی: مقایسه ی رویکرد معنای زیر ساختی و رویکرد گزینش معنایی کارشناسی ارشد 1391/09/15
ندا سلیمانی بررسی کارایی بازخوردهای اصلاح کننده ی نگارشی از دیدگاه نظریه ی فعالیت: نقش تربیت معلم دکتری 1400/06/31
غلامرضا طباطبایی بررسی عناصر فرهنگی در تصاویر کتاب آموزش زبان Four Corners کارشناسی ارشد
الهه تقوی پور مقایسه تاثیر آموزش سنتی و شیوه نوین (چندرسانه ای) بر یادگیری اصطلاحات انگیسی توسط زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1396/10/30
مصطفی تاجگذاری وجه اشتراک ادراک و عمل: مطالعه تطبیقی ادراک مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان از معیارهای سنجش عملکرد نوشتاری زبان آموزان کارشناسی ارشد 1396/06/29
احمدرضا تمدن تحلیل منتقدانه ساختار موجه/غیر موجه سازی در گفتمان: مطالعه موردی یک رخداد خبری در فارس نیوز، بی بی سی و وی او ای کارشناسی ارشد 1391/06/26
زهره واحدی بررسی دستگاه وابستگی فارسی بر اساس مدل پاپافراگو کارشناسی ارشد 1387/06/31
سمانه یدالهی طراحی و ساخت پیکر? نوشتاری زبان‌آموز انگلیسی برای زبان‌آموزان ایرانی مبتنی بر برچسب‌گذاری خطاها دکتری
علی زارعی بررسی منصفانه بودن آزمون زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی در ایران بر اساس چارچوب انصاف آزمون کیونان کارشناسی ارشد
حنان جلالی عدم تطابق سبک یادگیری و نوع بازخورد تصحیحی نوشتاری:تاثیر میانجی گر نظریه ضمنی سبک یادگیری کارشناسی ارشد 1398/04/31
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دستور زبان پیشرفته 120633371 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
نگارش پیشرفته 120631071 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
نامه نگاری 120633471 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
مطالعات یادگیری زبان دوم 120679104 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
نگارش متون علمی دانشگاهی 120642021 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
خواندن و درک مطلب (1) 120633201 4 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
دستور زبان پیشرفته 120633371 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نگارش پیشرفته 120631071 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نگارش پیشرفته 120631071 2 2 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
مطالعات یادگیری زبان دوم 120679104 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نگارش متون علمی دانشگاهی 120642021 2 2 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 11 نتیجه
از 1