اعضای هیات علمی

محبوبه سعادت

محبوبه سعادت

محبوبه سعادت    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دستور زبان پیشرفته 120633371 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نگارش پیشرفته 120631071 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نامه نگاری 120633471 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مطالعات یادگیری زبان دوم 120679104 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نگارش متون علمی دانشگاهی 120642021 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
خواندن و درک مطلب (1) 120633201 4 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
دستور زبان پیشرفته 120633371 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نگارش پیشرفته 120631071 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نگارش پیشرفته 120631071 2 2 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
مطالعات یادگیری زبان دوم 120679104 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نگارش متون علمی دانشگاهی 120642021 2 2 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 11 نتیجه
از 1