اعضای هیات علمی

لاله آتشی

change-logo

لاله آتشی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شعرمعاصر انگلیسی 120647081 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مقاله نویسی 120647021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نمونه های شعرساده ـانگلیسی 120631081 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
ترجمه ادبی 1 120631151 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
شعرمعاصر انگلیسی 120647081 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
مقاله نویسی 120647021 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
درامدی برادبیات 1 120631051 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
مکتب های ادبی 120631221 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
ترجمه ادبی 1 120631151 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1