اعضای هیات علمی

خیراله محمودی

خیراله محمودی

خیراله محمودی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تطور متون شعر فارسی 120543151 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
تطور متون شعر فارسی 120543151 2 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
ساختار دستوری زبان فارسی 120543171 2 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
ساختار دستوری زبان فارسی 120543171 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
متون منتخب نثر ادبی -عرفانی 120534831 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1401/06/03 (0000 - 0000) ترم اول 1140
فارسی عمومی 120531001 3 16 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1730) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
تطور متون شعر فارسی 120543151 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
ساختار دستوری زبان فارسی 120543171 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
ساختار دستوری زبان فارسی 120543171 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1800) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
متون منتخب نثر ادبی -عرفانی 120534831 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1