اعضای هیات علمی

حسین کیانی

حسین کیانی

حسین کیانی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/kiani

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار و سخنرانی و مقاله نویسی به زبان عربی 121071181 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/29 (0800 - 1000) ترم اول 1140
نقد و مکتب های ادبی 121045031 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/22 (1000 - 1200) ترم اول 1140
روش تحقیق و مأخذ شناسی 121039441 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/23 (1600 - 1800) ترم اول 1140
علوم بلاغی 2 (بیان) 121033431 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/18 (1400 - 1600) ترم اول 1140
روش تحقیق و مأخذ شناسی 121039441 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
علوم بلاغی 2 (بیان) 121033431 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 6 نتیجه
از 1