اعضای هیات علمی

عبدالرسول خیراندیش

عبدالرسول خیراندیش

عبدالرسول خیراندیش    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه تاریخ 120345031 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (1000 - 1200) ترم اول 1140
فلسفه تاریخ 120345031 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (1000 - 1200) ترم اول 1140
جامعه شناسی تاریخی ایران 120371021 2 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جامعه شناسی تاریخی ایران 120371021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
تاریخ تحولات سیاسی ...ایران از زوال ایلخانان تاآغاز حکومت صفویان 120331231 2 1 نامشخص (0000 - 0000) 13991
فلسفه تاریخ 120345031 2 2 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
فلسفه تاریخ 120345031 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
جامعه شناسی تاریخی ایران 120379941 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
جامعه شناسی تاریخی ایران 120371021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1