اعضای هیات علمی

مهرنوش کی فرخی

مهرنوش کی فرخی

مهرنوش کی فرخی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقد ادبی (1) 120632791 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1400
خواندن و درک مفهوم متون ساده 120632561 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
خواندن متون نظم و نثر 120632671 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
مطالعه نمایشنامه و ساختمان آن 120632821 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
ترجمه متون اسلامی 120632711 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1400
نگارش (1) 120632701 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
نمایش 6 نتیجه
از 1