اعضای هیات علمی

جلال رحیمیان

جلال رحیمیان

جلال رحیمیان    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی زبانشناسی (گرایش آزفا) 120644001 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مقدمات زبانشناسی 120646241 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نحو پیشرفته 120678113 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نظریه های صرف 120677011 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
ساخت زبان فارسی 120646201 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
جامعه شناسی زبان ( گرایش زبانشناسی) 120646651 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مبانی زبانشناسی (گرایش آزفا) 120644001 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
مقدمات زبانشناسی 120646241 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نظریه های صرف 120677011 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
ساخت زبان فارسی 120646201 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
جامعه شناسی زبان (گرایش آزفا) 120646131 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
جامعه شناسی زبان (گرایش زبانشناسی) 120678005 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 12 نتیجه
از 1