اعضای هیات علمی

جواد موسوی دالینی

جواد موسوی دالینی

جواد موسوی دالینی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مطالعه وبررسی تاریخ قرن بیستم 120349811 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
تاریخ تمدن وفرهنگ ایران 120331711 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/25 (1400 - 1600) ترم اول 1140
تاریخ تمدن وفرهنگ ایران 120331711 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/25 (1400 - 1600) ترم اول 1140
تاریخ تحولات سیاسی ...ایران در دوره افشاریان وزندیان 120331251 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/14 (1400 - 1600) ترم اول 1140
تاریخ روسیه واتحادشوروی تافروپاشی اتحادشوروی 120331741 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/18 (1600 - 1800) ترم اول 1140
تاریخ قاره امریکا 120331631 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/27 (1000 - 1200) ترم اول 1140
بررسی جنبشهای مردمی یکصدسال اخیرایران(به طور خاص انقلاب اسلامی) 120345051 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
مطالعه وبررسی تاریخ قرن بیستم 120349811 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
تاریخ تحولات سیاسی ...ایران در دوره افشاریان وزندیان 120331251 2 1 نامشخص (0000 - 0000) 13991
نمایش 9 نتیجه
از 1