اعضای هیات علمی

سعید حسام پور

سعید حسام پور

سعید حسام پور    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بلاغت وفنون ادبی 120571061 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان 120542261 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
کاربرد نقد ادبی در تحلیل شاهنامه فردوسی و دیگر آثار حماسی 120573161 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
نظریه ها و نقد ادبی 120543181 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
روش تالیف و نگارش پیشرفته 120579651 2 3 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
روشهای نقد و تحلیل متن 120579661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
بلاغت وفنون ادبی 120571061 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1800) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان 120542261 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
کاربرد نقد ادبی در تحلیل شاهنامه فردوسی و دیگر آثار حماسی 120573161 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نظریه ها و نقد ادبی 120543181 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1800) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
روشهای نقد و تحلیل متن 120579661 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 11 نتیجه
از 1