اعضای هیات علمی

کاووس حسنلی

کاووس حسنلی

کاووس حسنلی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با ادبیات کودک(کلیات و مبناها) 120542271 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
جنبه های غنایی ادبیات عامه 120573061 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
کلیات و مبانی ادبیات عامه 120549661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
متون نظم 5 قسمت دوم-اشعار حافظ 120534131 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1800) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 4 نتیجه