اعضای هیات علمی

کاووس حسنلی

کاووس حسنلی

کاووس حسنلی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با ادبیات کودک(کلیات و مبناها) 120542271 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
جنبه های غنایی ادبیات عامه 120573061 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
سیر تحول ادبیات فارسی 120572071 2 3 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
کلیات و مبانی ادبیات عامه 120549661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
متون نظم 5 قسمت دوم-اشعار حافظ 120534131 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1800) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1800) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
روش تالیف و نگارش پیشرفته 120579651 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
آشنایی با ادبیات کودک(کلیات و مبناها) 120542271 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
جنبه های غنایی ادبیات عامه 120573061 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
کلیات و مبانی ادبیات عامه 120549661 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
متون نظم 5 قسمت دوم-اشعار حافظ 120534131 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1800) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1