اعضای هیات علمی

غلامرضا کافی

غلامرضا کافی

غلامرضا کافی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات دفاع مقدس 120543301 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
جریان شناسی شعر معاصر ایران 120534281 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
سیر تحول ادبیات فارسی 120572071 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
متون نظم و نثر عربی 120543201 2 2 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
متون نظم 1 (پیشگامان نظم فارسی) 120533991 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1401/06/03 (0000 - 0000) ترم اول 1140
ادبیات دفاع مقدس 120543301 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
جریان شناسی شعر معاصر ایران 120534281 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
سیر تحول ادبیات فارسی 120572071 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
متون نظم و نثر عربی 120543201 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
متون نظم 1 (پیشگامان نظم فارسی) 120533991 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1