اعضای هیات علمی

سیدابوالقاسم فروزانی

سیدابوالقاسم فروزانی

سیدابوالقاسم فروزانی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هنر ها و صنایع ایران بعد از اسلام 120371081 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1300) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نقدوبررسی متون تاریخی(حداقل ده متن) 120345021 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
تاریخ محلی 120331501 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/24 (0800 - 1000) ترم اول 1140
قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 120331021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/21 (1400 - 1600) ترم اول 1140
هنر ها و صنایع ایران بعد از اسلام 120371081 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
نقدوبررسی متون تاریخی(حداقل ده متن) 120345021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 120331021 2 1 نامشخص (0000 - 0000) 13991
نمایش 7 نتیجه
از 1