اعضای هیات علمی

فاطمه غلامی

فاطمه غلامی

فاطمه غلامی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل متون نثر پایداری 120543231 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
زیبا شناسی ادبیات عامه 120549731 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
کارگاه مقاله نویسی 120534431 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
متون نظم 4 قسمت اول ( اشعار سنایی) 120534081 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
آیین نگارش و ویرایش1 120533961 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1140
تحلیل متون نثر پایداری 120543231 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
زیبا شناسی ادبیات عامه 120549731 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
کارگاه مقاله نویسی 120534431 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
متون نظم 4 قسمت اول ( اشعار سنایی) 120534081 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
آیین نگارش و ویرایش1 120533961 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1