اعضای هیات علمی

دانش محمدی

دانش محمدی

دانش محمدی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تهیه و تدوین مطالب درسی عربی 121045391 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/22 (0800 - 1000) ترم اول 1140
روش تدریس زبان عربی1(مهارت های شنیدن و گفتن) 121045331 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/29 (1000 - 1200) ترم اول 1140
گفت و شنود عربی 121035551 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/27 (1600 - 1800) ترم اول 1140
گفت و شنود عربی 121035551 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/27 (1600 - 1800) ترم اول 1140
مهارت های زبانی 121044841 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/21 (0800 - 1000) ترم اول 1140
آزمایشگاه 1 121039901 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/18 (1400 - 1600) ترم اول 1140
گفت و شنود پیش نیاز 121033611 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/25 (1400 - 1600) ترم اول 1140
گفت و شنود عربی 121035551 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
گفت و شنود عربی 121035551 2 2 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
آزمایشگاه 1 121039901 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
گفت و شنود پیش نیاز 121033611 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 11 نتیجه
از 1