اعضای هیات علمی

بهی حدائق

بهی حدائق

بهی حدائق    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نمایشنامه 1 120631141 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
رمان 1 120631231 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
رنسانس 120647096 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نمایشنامه ی شکسپیر 120647068 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
انگلیسی تخصصی 120631801 2 2 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1800) (0000 - 0000) ترم اول 1140
انگلیسی تخصصی 120631801 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
سیری درادبیات جهان 120649031 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نمایشنامه 1 120631141 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
رمان 1 120631231 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
رنسانس 120647096 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
انگلیسی تخصصی 120631801 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
سیری درادبیات جهان 120649031 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 12 نتیجه
از 1