اعضای هیات علمی

علیرضا احمدی

علیرضا احمدی

علیرضا احمدی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کلیات زبانشناسی (1) 120633341 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کلیات زبانشناسی 1 120631181 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نرم افزارهای پژوهش در آموزش زبان 120642011 2 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
سمینار در مسائل آموزش زبان 120643041 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم اول 1140
نظریه های ارزش یابی و آزمون سازی وکاربردانهادرزبان فارسی 120646601 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1140
کلیات زبانشناسی (1) 120633341 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
کلیات زبانشناسی 1 120631181 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
روش تدریس زبان خارجی 120631251 4 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نرم افزارهای پژوهش در آموزش زبان 120642011 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نظریه های ارزش یابی و آزمون سازی وکاربردانهادرزبان فارسی 120646601 2 1 نامشخص 1399/10/11 (0000 - 0000) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1