یلدا جشن شادمانگی خداوند

یلدا جشن شادمانگی خداوند


یلدا جشن شادمانگی خداوند

با سخنرانی:  دکتر محمود رضایی دشت ارژنه

عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی

 شاهنامه خوانی: مرشد نامی، شاهنامه خوان برجسته کشور

  تاریخ 1399/09/29 ساعت 21

 لینک پخش برنامه به شکل زنده

http://Instagram.com/daneshfar_shirazuni

آدرس کوتاه :