کسب سه مقام در جشنواره ی شعر قرآنی طهورا

کسب سه مقام در جشنواره ی شعر قرآنی طهورا


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به نام خدا
شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند
 
غایت ادب آموزی ما، بی گمان آفرینش اثر ادبی است! 
 از این روکسب سه مقام در جشنواره ی  شعر قرآنی طهورا، مایه ی خرسندی و دلگرمی تمام مجموعه ی بخش زبان وادبیات فارسی دانشگاه شیراز است.
این موفقیت چشمگیر و ستودنی را
به دانشجویان عزیزمان
 
سرکارخانم معصومه مرادی، دانشجوی دکتری(مقاوم اول) 
 سرکار خانم زهره عامری، دانشجوی دکتری(مقام دوم) 
سرکار خانم میترایگانه،  دانشجوی ارشد ادبیات کودک(مقام سوم)، 
 
صمیمانه تبریک می گویم و آرزوی توفیق روزافزون دارم. 
 
استاد مشاور انجمن علمی بخش زبان وادبیات فارسی و معاونت فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آدرس کوتاه :