کارشناس 2 زبان

کارشناس 2 زبان


شرح وظایف خانم سمیه دائی زاده

(کارشناس آموزش)

شرح وظایف:

۱. برنامه ریزی ،ثبت دروس و تعریف نام استاد با هماهنگی گروه های مختلف آموزشی بخش

۲. کنترل انتخاب واحدها، حذف و اضافه ها دانشجویان دانشجویان و انجام کلیه امور آموزشی آنان

۳. دریافت مدارک و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود

۴. پاسخگویی به دانشجویان بخش و دیگر بخش های دانشگاه جهت دروس عمومی زبان

آدرس کوتاه :