نتایج انتخابات انجمن های علمی

نتایج انتخابات انجمن های علمی


نتایج انتخابات انجمن های علمی سال 1399 در گروه های اموزشی دانشکده به شرح زیر است:

بخش زبان و ادبیات عربی

بخش زبان و ادبیات فارسی

بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

بخش تاریخ

آدرس کوتاه :