معرفی رئیس بخش تاریخ

معرفی رئیس بخش تاریخ


دکتر محمدعلی رنجبر

آقای دکتر محمدعلی رنجبر در سال 1366 لیسانس خود را در رشته تاریخ از دانشگاه شیراز اخذ کرد. در سال 1367 فوق لیسانس خود را در رشته تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رساند . موضوع پایان نامه این دوره  "وزیران دوره صفوی" بود. در سال 1379 از رساله دکترای خود با عنوان "مشعشعیان؛ ماهیت فکری – اجتماعی و فرایند تحولات تاریخی" در دانشگاه تربیت مدرس دفاع کرد. این رساله پژوهش فرهنگی برگزیده همان سال شد و پس از چاپ در سال 1382 نامزد کتاب سال جمهوری اسلامی ایران گردید. در سال 1370در وزارت علوم و به عنوان عضو هیأت علمی استخدام شد که تاکنون ادامه دارد. حوزه مطالعاتی ایشان: "تاریخ اجتماعی و اندیشه ای در دوره صفویه تا قاجار" است و مباحث فارس شناسی در دوره معاصر را نیز پیگیری می کند. تاکنون از ایشان 55 مقاله و 5 کتاب به چاپ رسیده است. دو دوره ریاست بخش (88-84)، ریاست مرکز نشر دانشگاه (92- 88) و مدیر مرکز اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی فارس (92- 89) از سوابق مدیریتی و اجرایی ایشان است. دکتر رنجبر عضو هیأت مؤسس انجمن ایرانی تاریخ اسلام و برای سالها مؤسس و مدیر شعبه فارس انجمن ایرانی تاریخ ایران بوده است. وی دبیر علمی کنگره بزرگ زندیه در سال 1385 بود.

آدرس کوتاه :