معرفی حوزه ریاست

معرفی حوزه ریاست


بر اساس ساختار اداری، این دانشکده سه معاونت دارد و امور اداری و مالی را ریاست دانشکده عهده دار هستند.

آدرس کوتاه :