معرفی بخش زبان های خارجی

معرفی بخش زبان های خارجی


 بخش زبان های خارجی و زبان شناسی دارای 25 عضو هیأت علمی در تخصص های آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات فرانسه، زبان شناسی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و زبان های باستانی ایران است. بخش دارای سه دوره در مقطع کارشناسی است که عبارت اند از: زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات فرانسه، آموزش زبان انگلیسی. در مقطع کارشناسی ارشد، پنج دوره وجود دارد: آموزش زبان انگلیسی، زبان شناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و زبان های باستانی ایران سه دورۀ دکتری : آموزش زبان انگلیسی، زبان شناسی، زبان و ادبیات انگلیسی

افزون بر این، انجمن علمی و قطب علمی آموزش زبان انگلیسی زیر نظر بخش فعالیت می کند. همچنین قرار است در آینده این دوره ها نیز نوگشایی شود: زبان آلمانی و زبان چینی در مقطع کارشناسی، در مقطع کارشناسی ارشد زبان شناسی رایانشی و در مقطع دکتری زبان شناسی شناختی. از مجموعه های مرتبط با بخش، می توان از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نام برد. بخش زبان های خارجی و زبان شناسی دارای یک معاونت دروس عمومی و اجرای آزمون هاست که برآموزش درس زبان انگلیسی عمومی، دروس زبان تخصصی و نیز اجرای آزمون های معافی زبان عمومی و بسندگی زبان دکتری نظارت می کند.

 

آدرس کوتاه :