مدیر اداری

مدیر اداری


آقای ناصر عباسی

شرح وظایف:

انجام کلیه کارهای امور اداری و پشتیبانی دانشکده، نظارت بر ورود و خروج کارکنان، پیگیری امور رفاهی، انجام امور تدارکات، نظارت بر امور تنظیفات، تاسیسات و تعمیرات، امورقراردادها و سایر. انجام امور شورای کارکنان  و مدیریت  آزمونها

آدرس کوتاه :