مدرسه تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

مدرسه تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی


مدرسه تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

دانلود ریز برنامه ها و سخنرانی ها

لینک برنامه ها:

https://meeting.atu.ac.ir/ch/summer-school

آدرس کوتاه :